Tvistlösningsbeslut ger Tele2 lägre samtrafikavgifter

2011-11-24

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att Tele2 ska betala lägre avgifter till Telia Sonera för fast samtrafik. Beslutet gäller för perioden 31 januari-25 maj 2011.

Tele2 har begärt att få lägre avgifter för samtrafik i Telia Soneras fasta nät, för perioden 1 januari-25 maj 2011.

Tvisten handlar om att bolagen är oense om när ett steg i den så kallade övergångstrappan ska tas. I hybridmodellen, som används för att räkna ut kostnadsorienterat pris, finns en övergångstrappa som innebär att kostnader som avser ip-teknik fasas in under en period av sex år. Tele2 och Telia Sonera är däremot överens om vilken hybridmodell som ska användas under den här perioden. PTS delar i detta fall bolagens bedömning.

Enligt Tele2 skulle ett sådant steg i övergångstrappan tas den 1 januari 2011, medan Telia Sonera anser att det skulle tas den 26 maj 2011.

I sitt tvistlösningsbeslut konstaterar PTS att steget i övergångstrappan ska tas den 1 januari 2011. Däremot menar PTS att Tele2 inte kan påvisa tvist förrän den 31 januari. Därför ska Tele2 betala lägre samtrafikavgifter för perioden 31 januari-25 maj 2011.

Läs beslutet.

Mer information
Rikard Englund, chef PTS enhet för samtrafik, tfn: 070-876 61 30
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Vad är samtrafik?

Samtrafik sker när teleoperatörerna skickar teletrafik över varandras telenät. Samtrafik krävs för att abonnenter anslutna till olika teleoperatörer överhuvudtaget ska kunna prata med varandra. Ett samtal mellan två slutanvändare består av originering, terminering och i vissa fall också transitering. När operatörerna trafikerar varandras nät utgår en ersättning mellan teleoperatörerna, så kallad samtrafikavgift.

Hybridmodell

Hybridmodellen används tillsammans med en av PTS fastställd prismetod när myndigheten bedömer om de priser Telia Sonera tillämpar för samtrafik uppfyller kravet på kostnadsorienterad prissättning. Läs mer om prisreglering.

Övergångstrappan

I prismetoden finns en övergångstrappa för infasning av kostnader baserade på ett nät byggt med ip-teknik. Övergångstrappan sträcker sig mellan åren 2008 och 2014.

Tvistlösning

PTS har rätt att pröva tvister i alla frågor som rör lagen om elektronisk kommunikation. På PTS startar ett tvistlösningsärende genom att en operatör begär tvistlösning hos myndigheten. Läs mer om tvistlösning.