Elavbrott och stormar hot för telesektorn och postsektorn

2012-11-16

Hårda stormar och andra väderfenomen kan innebära hot mot elektronisk kommunikation och post. Men telesektorn och postsektorn har god förmåga att hantera störningar. Det framgår av de risk- och sårbarhetsanalyser som PTS har gjort.

Många samhällsfunktioner är beroende av att kunna utbyta information, mellan individer, organisationer och tekniska system. Om kommunikationerna slås ut kan detta få allvarliga konsekvenser för samhället.

PTS har genomfört en risk- och sårbarhetsanalys för sektorn elektronisk kommunikation och en för postsektorn. Analyserna lämnas nu in till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

PTS kan bland annat konstatera att elavbrott samt stormar och andra väderfenomen är allvarliga hot som kan leda till avbrott. Elektronisk kommunikation är beroende av en ständig tillgång av el. Telenäten har reservkraft i några timmar, vilket räcker vid majoriteten av de elavbrott som inträffar i Sverige. Men de är inte dimensionerade att klara sig utan el i flera dagar. Postens brev- och paketsorteringsterminaler är också i hög grad beroende av elförsörjning för att den avancerade sorteringsutrustningen ska fungera. Reservkraft kan dock utnyttjas under en begränsad tid för att driva en sorteringsterminal.

I samband exempelvis stormar kan också återställningsarbetet försvåras på grund av skadad infrastruktur.

God förmåga att motstå hot och risker

Analyserna visar dock att telesektorn och postsektorn överlag har en god förmåga att motstå hot och hantera olika störningar. I november 2011 genomförde sektorn för elektronisk kommunikation en gemensam övning, Telö 11. Den övningen och de erfarenheter som stormen Dagmar medförde, under julhelgen 2011, har bidragit till att öka förmågan att hantera de hot som kan uppstå mot elektronisk kommunikation.

I rapporterna identifierar PTS ett antal områden som ytterligare kan förbättras för att stärka förmågan att motstå hot och risker. Dit hör bland annat att utveckla metoder för att identifiera och prioritera samhällsviktiga verksamheters beroende av elektronisk kommunikation, samt att förbättra samverkan mellan sektorn för elektronisk kommunikation och andra sektorer.

För postsektorn kan informationsverksamhet och förebyggande samverkan med PTS och andra myndigheter utvecklas.

Mer information
Ove Landberg, chef PTS enhet för robust kommunikation, tfn: 073-644 56 59
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55