Förändrad nummerplan kan kosta 600 miljoner kronor

2012-01-09

Att ta bort riktnumren och göra andra förändringar i nummerplanen för att förbättra för konsumenterna uppskattas kosta cirka 600 miljoner kronor för svenska operatörer, företag och myndigheter. Det har Post- och telestyrelsen, PTS, kommit fram till utifrån en studie som myndigheten låtit göra.

PTS håller på att se över om det finns skäl att ändra i nummerplanen, regelverket för hur telefonnummer får användas i Sverige. PTS vill att användarnas behov och önskemål ska styra hur telemarknaden utvecklas, inte regler från en myndighet.

I dagsläget är nummerplanen föråldrad och även om förändringar skett på senare tid, till exempel att mobiltelefoni har införts, är den inte helt anpassad för ip-telefoni och tillåter inte att fasta telefonnummer används utanför respektive riktnummerområde eller att fasta nummer används för mobilabonnemang. Trots detta så finns och efterfrågas tjänster som bryter mot dessa regler. I dag finns till exempel över 120 000 mobilabonnemang som nås via fasta telefonnummer. PTS vill därför modernisera nummerplanen så att dessa tjänster och andra framtida tjänster som användarna vill ha är godkända.

PTS föreslår två olika alternativ som innebär att antingen den första eller båda förändringar nedan genomförs.

  1. Avskaffa riktnumren. Det innebär att man kan ta med sig sitt fasta telefonnummer när man flyttar utanför riktnummerområdet.
  2. Ta bort skillnaden mellan fasta och mobila nummer. Det innebär att man får flytta telefonnummer mellan fasta och mobila telefonabonnemang.

Förändringarna som nämns ovan förutsätter att man måste börja slå hela numret, inklusive den del som varit riktnumret, även vid fast telefoni. Detta gör man redan i dag vid mobil telefoni. En positiv effekt av att man måste slå hela numret är att det skapas möjligheter att börja använda fler korta nummer för olika tillämpningar.

Kostnaden för förändringarna

Inget beslut om förändringar har tagits än. Som ett led i arbetet med översynen av nummerplanen har PTS låtit genomföra en studie om vad förändringarna, inklusive kravet att slå hela numret och möjligheterna för fler korta nummer, skulle kosta operatörer, företag, myndigheter och privatpersoner. En preliminär uppskattning av PTS gör gällande att den totala kostnaden skulle bli cirka 600 miljoner kronor. Studien visar också att den största delen av kostnaderna skulle ligga hos operatörerna eftersom förändringarna kräver ändringar i tekniska system samt information till kunder. Förändringarna skulle sannolikt inte ge privatpersoner några direkta merkostnader.

I december figurerade siffran 11 miljarder kronor för att genomföra förändringar i nummerplanen, till exempel ta bort riktnumren, i media. Siffran härstammade från en över tio år gammal PTS-rapport som bland annat beräknade kostnaden för att alla i Sverige skulle byta telefonnummer. De nu föreslagna förändringarna är betydligt mindre ingripande vilket, i kombination med teknikutvecklingen, innebär betydligt lägre kostnader.

Arbetet framöver

De alternativ till förändringar som PTS föreslår ovan är ett resultat av en löpande dialog med branschen och andra intressenter. Med den ekonomiska studien som underlag kommer PTS nu att fortsätta dialogen med branschen. Baserat på den dialogen kommer PTS bedöma om vi under 2012 ska ta ett beslut om den fortsatta inriktningen på nummerplansarbetet. Efter att ett sådant beslut tagits så kan det ta cirka 5-10 år innan förändringar är genomförda.

Läs studien.

Läs mer om arbetet med nummerplanen.

För mer information:
Bo Martinsson, enheten för säkerhet och adressering, tel. 08-678 56 53
PTS presstjänst, tel. 08-678 55 55