Nya regler för samtrafik och fast tillträde träder i kraft 1 juli 2013

2012-11-05

Föreskriftsarbete under hösten och våren innebär att nya skyldighetsbeslut, och prisreglering av samtrafik kommer att träda i kraft 1 juli 2013.

PTS har sedan hösten 2011 arbetat med tredje generationens marknadsanalyser på marknaderna för fast tillträde, fast originering, samt fast och mobil terminering. Parallellt pågår ett arbete med att se över det legala ramverket, inklusive föreskrifterna, kring prisreglering enligt LRIC-metoden. Arbetet är bland annat föranlett av EU-kommissionens rekommendationer om att särkostnad för fast och mobil samtalsterminering ska vara infört i medlemsstaterna senast 1 januari 2013. Särkostnad innebär att inga gemensamma kostnader ska räknas med i det reglerade termineringspriset, utan enbart kostnaden för själva termineringstjänsten.

PTS kommer att behöva ägna ytterligare tid åt arbetet med det legala ramverket, och därför kommer de nya skyldighetsbesluten på de aktuella marknaderna, inklusive prissättningen av fast och mobil samtrafik enligt särkostnad, att träda i kraft den 1 juli 2013. Detta innebär en förskjutning med cirka fem månader jämfört med den ursprungliga tidplanen.

Beslutsförslag kommer att samrådas med EU-kommissionen under våren 2013. 

För mer information:
Marielle Sjögren, tfn: 073-644 55 96
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om de aktuella marknaderna

PTS beslut på marknaderna för samtrafik och fast tillträde inom telefoni bildar spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation, så att långsiktig hållbar konkurrens kan uppstå. Besluten syftar bland annat till att konsumenterna ska kunna fortsätta att välja fasta telefoniabonnemang från flera leverantörer och kunna ringa till varandra oavsett vilken operatör man har abonnemang hos.