PTS bjuder in till informationsmöte om revidering av kalkylmodell

2012-03-13

PTS ska revidera den kalkylmodell myndigheten använder för att räkna ut kostnadsorienterade priser för produkter och tjänster i Telia Soneras fasta nät. Marknadsaktörerna bjuds därför in till ett inledande informationsmöte den 22 mars 2012.

Välkommen på informationsmöte

Marknadsaktörer inbjuds till ett informationsmöte för att få information om vad revideringen av kalkylmodellen innebär, inom vilka områden PTS framförallt ser behov av översyn samt hur och när de kan delta i arbetet.

Mötet äger rum torsdag 22 mars 2012 kl. 15.00–17.00 i PTS lokaler på Valhallavägen 117.

Anmälan skickas till tania.abdali@pts.se senast den 20 mars 2012.

Kalkylmodellen beräknar kostnadsorienterade priser

Det finns konkurrensproblem på marknaden för elektronisk kommunikation. PTS arbetar därför med att sätta upp regler för att skapa en förutsägbar och jämn spelplan för samtliga marknadsaktörer. I förlängningen skapar detta bättre utbud och valmöjligheter för konsumenterna.

Som ett led i detta arbete har PTS beslutat att Telia Sonera ska sälja och hyra ut ett antal produkter och tjänster i det fasta nätet till så kallat kostnadsorienterat pris. För att räkna ut kostnadsorienterade priser använder PTS en kalkylmodell, även kallad hybridmodell.

PTS reviderar kalkylmodellen

Enligt gällande regler ska PTS regelbundet revidera kalkylmodellen. Anledningen är att ekonomiska och tekniska förutsättningar för att anlägga och driva nät förändras över tiden. Detta påverkar kostnaderna, vilket måste återspeglas in i modellen. Senaste revideringen skedde 2011.

PTS arbetar nu med tredje generationens SMP-beslut för tidigare reglerade marknader (2, 3, 4, 5,) samt även nya marknader och delmarknader för marknad 6. Kalkylmodellen för det fasta nätet påverkas av hur prisregleringen utformas i skyldighetsbesluten.  I samband med de nya SMP-besluten behöver PTS därför undersöka behovet av att eventuellt göra förändringar i hybridmodellen. Nya EU-rekommendationer kan också komma att kräva förändringar i modellen. Hybridmodellen (kalkylmodellen) ligger därefter till grund för PTS pristillsyn.

Genom att revidera hybridmodellen samtidigt som nya skyldighetsbeslut tas fram vill PTS tillgodose marknadens önskemål om ökad transparens och förutsägbarhet. Mot denna bakgrund behöver den fasta kalkylmodellen revideras under 2012.

Under revideringen kommer PTS att se över olika grundläggande aspekter av modellen, såsom olika ekonomiska principer och nyckelvärden. PTS hämtar även in aktuell ekonomisk information från Telia Sonera om företagets kostnader.

Marknadsaktörernas bidrag är viktigt

För att få en så rättvisande kalkylmodell som möjligt är de viktigt att de marknadsaktörer som påverkas av utfallet i modellen bidrar med sina åsikter och kunskaper om bland annat marknaden, aktuell teknik och kostnadsnivåer. PTS ser därför mycket positivt på marknadsaktörers deltagande under den kommande revideringsprocessen.

Revideringsprocessen, som är ett samarbete mellan PTS och marknadsaktörer, inleds under våren 2012 med ett samråd om de grundprinciper som ligger till grund för kalkylmodellen (Model Reference Paper). Den reviderade modellen förväntas vara på plats under andra kvartalet 2013.

För mer information:

Projektledare Tania Abdali, enheten för ekonomisk analys, tania.abdali@pts.se