PTS förelägger Telia Sonera att sänka priser för tillträde till kopparnätet

2012-02-21

PTS förelägger Telia Sonera att sänka priserna på grossist­produkterna hel och delad ledning samt bitströms­tillträde via kopparnätet. Skälet är att prissättningen inte följer de regler som PTS beslutat om.

Post- och telestyrelsen (PTS) har granskat Telia Soneras prissättning av hel respektive delad ledning samt tillträde till bitström via kopparnätet efter företagets aviserade prishöjning som meddelades i slutet av september 2011, och som trädde i kraft den 1 januari 2012.

PTS granskning visar att den nya prissättningen på hel och delad ledning innebär att Telia Sonera inte följer de skyldigheter om kostnadsorienterad prissättning som PTS beslutat om. För att leva upp till skyldigheterna ska Telia Sonera senast den 23 februari justera priserna i enlighet med PTS föreläggande.

Telia Sonera anser att det finns utrymme att höja priserna i samband med att företaget lanserat en ny och billigare produkt som endast ger möjlighet att producera traditionella telefoniabonnemang. Till exempel menar företaget att kostnaderna för felavhjälpning är högre för en access som används för bredband än för en access som enbart används för telefoni. Telia Sonera anser att en differentierad prissättning för olika produkter som baseras på kopparnätet sammantaget leder till att företaget följer skyldigheten om kostnadsorientering.

PTS anser att den möjlighet till flexibilitet i prissättningen som Telia Sonera hänvisar till inte är relevant i detta fall, eftersom den nya produkten inte är en produkt som PTS reglerar och som inte ingår på marknaden för nätinfrastrukturtillträde.

Prishöjningarna för bitströmsprodukter via kopparnätet som Telia Sonera aviserade den 30 september 2011 och som trädde i kraft den 1 januari 2012 är enligt företaget en följd av prishöjningarna för hel och delad ledning.  Bitströmstillträde som realiseras över kopparaccess ska utgå från ett kostnadsorienterat pris på kopparaccess inklusive ett tillägg för ekonomiskt utrymme. När nu PTS förelägger Telia Sonera om sänkning av priserna för kopparaccess hel och delad ledning ska följaktligen även priset för bitströmstillträde över koppar sänkas eftersom kopparaccess är en resurs som bitström baseras på.

Länk till föreläggandet

För mer information:
Viktoria Arwinge, chef enheten för accessinfrastruktur, tfn: 073-640 58 76
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

 

Hel och delad ledning innebär att operatörer antingen köper fullt tillträde till en anslutning (hel ledning) eller att operatören köper en anslutning där en del av frekvensutrymmet i kopparledningen används för det traditionella telefoniabonnemanget.

Bitströmstillträde innebär att operatören hyr en komplett tjänst för överföring av bredband till slutkunder. Operatören behöver därmed inte installera egen utrustning i telestationen.

Kostnadsorienterad prissättning: Ett kostnadsorienterat pris ska täcka en effektiv operatörs kostnader för att producera produkten samt ge en rimlig avkastning på investeringar. PTS tar fram regler och riktlinjer för hur kostnader och prissättning ska beräknas. När det gäller bitströmstillträde ska priset ska vara kostnadsorienterat, men med tillägg för ett så kallat ekonomiskt utrymme.