PTS granskar avbrotten i TeliaSoneras bredbandstelefoni

2012-10-31

TeliaSoneras bredbandstelefonikunder har under hösten drabbats av två stora driftstörningar på kort tid då hela bredbandstelefonitjänsten legat nere. Med anledning av avbrottens omfattning och att det varit flera driftstörningar på kort tid har PTS inlett tillsyn mot bolaget.

Omfattande störningar har även tidigare förekommit i TeliaSoneras bredbandstelefonitjänst och PTS har följt TeliaSoneras arbete efter de inträffade störningarna. Problemen har bland annat inneburit att de drabbade inte kunnat nå nödnumret 112.

Elektronisk kommunikation fyller en allt större samhällsfunktion och det är av stor betydelse att god driftsäkerhet upprätthålls i de tjänster som erbjuds på marknaden. Därför är det också viktigt att säkerställa att TeliaSonera vidtar lämpliga åtgärder för att inte liknande störningar ska inträffa igen. PTS kommer att granska hur TeliaSonera arbetar med frågan.

Bakgrund

Teleoperatörer är enligt lagen om elektronisk kommunikation skyldiga att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att verksamheten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet. Sedan 2011 finns också regler som ålägger operatörerna att rapportera driftstörningar till PTS. Dessa regler har kompletterats av föreskrifter från PTS, som trädde i kraft i april i år. Föreskrifterna förtydligar i vilka fall driftstörningar ska rapporteras in till PTS.

PTS kommer under hösten att inleda ett arbete med att ta fram föreskrifter för driftsäkerhet, dvs. precisera vilka regler som operatörerna måste följa när det gäller driftsäkerhet.

Mer information
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55