Trygghetslarmstjänster behöver moderniseras med digital teknik

2012-03-28

Kommunerna behöver få hjälp att anpassa sig till den tekniska utvecklingen för trygghetslarmstjänster. Annars kan det finnas risk för att säkerheten i trygghetslarmstjänsterna brister genom att larm med gammal teknik ansluts till nät med ny digital teknik. Det visar en analys av den svenska marknaden för trygghetslarm som PTS låtit genomföra.

De elektroniska kommunikationsnäten har övergått till digital teknik. I dag ringer 1,3 miljoner svenskar med ip-telefoni och många överger den fasta telefonin till förmån för mobil telefoni. För att trygghetslarmstjänster ska fungera på ett säkert sätt behöver de också använda digital teknik. I dag finns det trygghetslarmstjänster som fungerar i digitala nät, och som dessutom erbjuder en bättre funktionalitet än gamla, analoga larm. De digitala larmen är mer tillförlitliga eftersom det går att automatiskt övervaka att de fungerar. Ett analogt larm måste övervakas manuellt, vilket är mer problematiskt. Nu behöver kommunerna få hjälp att anpassa sig till den tekniska utvecklingen för att kunna erbjuda trygghetslarmslösningar till sina användare på ett säkert sätt.

- Genom att gå över till digitala trygghetslarmstjänster lägger man grunden för framtida digitala omsorgstjänster i hemmet. En slutsats vi drar av analysen är att det finns stora samhällsvinster att göra om man koordinerar upphandlingen av trygghetslarm i Sverige, säger PTS generaldirektör Göran Marby.

Nytt system för trygghetslarm i Borås kommun

PTS har inget regulatoriskt ansvar vad avser trygghetslarmstjänster. Men genom PTS arbete med säkra och effektiva elektroniska kommunikationer, kan myndigheten bidra med kunskap inom området säkra trygghetslarmstjänster. Detta ligger också i linje med PTS ansvar att se till behovet av elektroniska kommunikationstjänster till personer med funktionsnedsättning. Kommunikation och kunskapsspridning om nya tekniska lösningar är viktig för att övergången från analoga till digitala trygghetslarm sker så smidigt som möjligt.

Det är också viktigt att kommunerna drar erfarenhet av varandra. Exempelvis har Borås kommun, inom ramen för ett regeringsuppdrag, börjat införa och utvärdera ett nytt, säkrare och digitalt system för trygghetslarm som är baserat på trådlös kommunikation - information på Borås kommuns webbplats.

PTS kommer nu att ta fram en plan för vad PTS kan bidra med i arbetet med säkrare trygghetslarmstjänster.

Ta del av rapporten

För mer information:
Sara Andersson, tfn: 0708-11 40 30
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Bakgrund

I slutet av år 2010 fick Hjälpmedelsinstitutet i uppdrag från regeringen att genomföra ett program av utvecklingsinsatser för att förbättra säkerheten i leveranserna av digitala trygghetslarm. PTS är med i programmets referensgrupp. I takt med programmets insatser har det uppstått en hel del frågor kring problem som rör trygghetslarmens leverans genom elektroniska kommunikationsnät. Med anledning av detta har PTS låtit genomföra en kartläggning av problemen och orsakerna till dem.