Elavbrott och stormar fortsatt hot för telesektorn och postsektorn

2013-11-18

Stormar och andra väderfenomen som leder till elavbrott kan innebära hot mot elektronisk kommunikation och post, men tele- och postsektorerna har god förmåga att hantera störningar. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) risk- och sårbarhetsanalys som redovisas idag.

För att kunna bidra i arbetet med att öka sektorns förmåga att hantera olika typer av påfrestningar har PTS har genomfört en risk- och sårbarhetsanalys för sektorerna elektronisk kommunikation och post. Stora delar av samhället är beroende av att kunna utbyta information mellan individer, organisationer och tekniska system. Detta beroende varierar från den enskilde individens behov av att utbyta information till företags och myndigheters behov av att sprida information inom och utanför de egna organisationerna.

Resultaten från risk- och sårbarhetsanalysen visar på ett antal områden där det finns anledning för PTS att undersöka möjligheten att vidta åtgärder för att minska risker och sårbarheter. Det handlar bland annat om att utveckla metoder för att identifiera och prioritera samhällsviktiga verksamheters beroende av elektronisk kommunikation och post, samt att förbättra samverkan mellan sektorn för elektronisk kommunikation och andra sektorer, exempelvis elsektorn. Analysen visar att såväl telekom- som postsektorns förmåga att hantera störningar är god.

PTS har gjort en risk- och sårbarhetsanalys för sektorn elektronisk kommunikation och en för postsektorn i enlighet med krisberedskapsförordningen och beslut från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Årets risk- och sårbarhetsanalys baserar sig på de analyser och bedömningar som gjordes i 2012 års analys och det har inte skett några större förändringar avseende hot- och riskbilden sedan dess.

Risk- och sårbarhetsanalys för sektorn elektronisk kommunikation 2013

Risk- och sårbarhetsanalys för postsektorn 2013

Mer information
Ove Landberg, chef PTS enhet för robust kommunikation, tfn: 073-644 56 59
Lars Forslund, chef för PTS enhet för posttillsyn, tfn: 070- 811 40 77
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55