PTS beslutar i samtrafiktvist mellan Telia Sonera och Tele2

2013-11-28

Post- och telestyrelsen (PTS) har i dag beslutat i ett tvistlösningsärende som gäller prisnivåer för samtalsterminering i det fasta kommunikationsnätet. Parterna i ärendet är Telia Sonera och Tele2.

Beslutet innebär att PTS har beslutat vilka prisnivåer som Telia Sonera får ta ut av Tele2 för fast samtalsterminering i sitt kommunikationsnät från och med den 24 april 2008 till och med den 31 december 2009. PTS har även fastställt vilka prisnivåer som Tele2 får ta ut av TeliaSonera för fast samtalsterminering i sitt kommunikationsnät från och med den 28 april 2008 till och med den 31 december 2009.

Skälet till tvisten är att PTS föreläggande och tvistlösningsbeslut om prisnivåer för fast samtalsterminering för de aktuella perioderna upphävdes av Kammarrätten 2011 av formella skäl. Detta innebar att de av PTS beslutade prisnivåerna inte längre kunde tillämpas på marknaden.

PTS har i detta tvistlösningsbeslut utgått från en tidigare version av den kalkylmodell som används för att beräkna kostnader och prissättning, eftersom besluten som fattades med utgångspunkt i en senare version upphävdes av domstolen. PTS har dock bl.a. uppdaterat volymer, priser för utrustning och anläggning samt kalkylränta för att få fram de nya prisnivåerna.

Nivåerna för fast samtalsterminering som PTS beslutat om i dag är lika med eller högre än de nivåer som angavs i de upphävda besluten för de aktuella perioderna. Nivåerna påverkar indirekt samtliga operatörer på marknaden, eftersom prisnivån på fast samtalsterminering ska vara samma för alla aktörer.

Ta del av beslutet

För mer information:
Rikard Englund, chef för konkurrensavdelningen, tfn: 070-876 61 30
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Samtrafik innebär att operatörerna trafikerar varandras nät. Samtrafik är nödvändig för att slutanvändare ska kunna nå varandra. Fast samtalsterminering uppstår när en operatör tar emot samtalstrafik i sitt nät så att dennes slutanvändare kan nås. PTS har beslutat att samtliga operatörer som tar emot samtal till användare i sina nät ska ha en skyldighet att koppla fram samtalstrafiken. Dessa beslut är en del av PTS konkurrensfrämjande arbete. Detta arbete syftar till att konsumenter ska få bra valmöjligheter och låga priser.