PTS granskar hur operatörer behandlar uppgifter

2013-12-16

PTS kommer att genomföra två granskningar av hur operatörer behandlar uppgifter om kommunikation. Granskningarna gäller både de uppgifter operatörerna ska lagra enligt lag, och de uppgifter som lagras för kommersiella ändamål. Syftet är att få en tydligare vägledning kring hur reglerna ska följas.

Sedan den 1 maj 2012 finns det särskilda bestämmelser i lagen om elektronisk kommunikation som säger att vissa uppgifter som uppstår vid kommunikation ska lagras i sex månader för att kunna användas av brottsbekämpande myndigheter, som till exempel polisen. Lagen säger också att dessa uppgifter ska raderas efter sex månader.

Vid sidan av detta kan också operatörer lagra andra uppgifter av affärsmässiga skäl. I vissa fall, om det inte rör sig om behandling för t.ex. faktureringsändamål, måste operatören få användarens samtycke till lagringen.

Granskning av hur operatörer lagrar och gallrar uppgifter

PTS inleder en granskning av hur ett antal utvalda operatörer behandlar trafik- och lokaliseringsuppgifter för kommersiella och brottsbekämpande ändamål.

Målet med granskningen är bland annat att ta reda på hur trafikdatalagringsregleringen följs. Det handlar till exempel om hur operatörerna säkerställer att gallring av sådana uppgifter sker. PTS kommer även ta reda på vilka trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter som behandlas av affärsmässiga skäl, hur länge de behandlas och hur sådana uppgifter gallras.

Granskning av samtycke

PTS kommer också att granska hur ett antal utvalda operatörer behandlar uppgifter om kundernas kommunikation, utöver de ändamål som lagen uttryckligen tillåter. I dessa fall måste kundernas samtycke inhämtas. Granskningen kommer därför även att omfatta hur operatörerna lämnar information om sådan behandling och hur samtycke inhämtas.

Syftet med den här granskningen är främst att uppmärksamma operatörer och deras kunder om att det behövs samtycke från kunderna vid vissa behandlingar av uppgifter, samt att vägleda operatörerna om hur detta samtycke ska vara utformat för att följa lagens krav.

Så arbetar PTS med integritet

När vi använder elektronisk kommunikation så uppstår det spår om var, när och med vem vi kommunicerar. Den här informationen kan vara känslig och måste skyddas så att den inte används på fel sätt.

Det behövs regler som gör att konsumenter känner att kommunikationen är säker, så att de kan och vill använda kommunikationstjänster. PTS tar fram regler om hur operatörer ska skydda uppgifter om konsumenter och den information som överförs i kommunikationsnäten, och granskar att reglerna följs.

PTS arbetar också för att konsumenterna informeras om sina rättigheter och vilka skyldigheter operatörerna har.

Mer information
Jeanette Kronwall, om granskning av hur operatörer lagrar och gallrar uppgifter, tfn: 073-640 58 98
Karin Lodin, om granskning av samtycke, tfn: 073-644 56 04
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55