Så ska operatörerna ersättas vid utlämnande av lagrade uppgifter

2013-12-11

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om föreskrifter kring vilken ersättning operatörer ska få när de lämnar ut trafikuppgifter som lagrats för brottsbekämpande ändamål. Ersättningarna tar hänsyn till operatörernas kostnader för utlämnande av lagrade uppgifter.

Sedan den 1 maj 2012 finns det en bestämmelse i lagen om elektronisk kommunikation som säger att vissa uppgifter som uppstår vid kommunikation ska lagras i sex månader för att kunna användas av brottsbekämpande myndigheter, som till exempel Polisen.

Enligt lagen är det de aktörer som ska lagra uppgifterna, för brottsbekämpande ändamål, som också ska bekosta lagringen. När det däremot gäller utlämnande ska den brottsbekämpande myndighet som begär ut trafikuppgifter betala operatören en ersättning för kostnader som uppstår vid utlämnandet. PTS har tagit fram föreskrifter om vilken ersättning som ska gälla i samband med utlämnande av lagrade uppgifter.

Ersättningar för utlämnande

Syftet med föreskrifterna är att förenkla handläggningen för såväl operatörer som brottsbekämpande myndigheter. Föreskrifterna innebär större förutsägbarhet om ersättningens storlek för de olika aktörerna när det gäller utlämnande av lagrade uppgifter.

PTS föreskrifter innebär schablonersättningar som delas in i två olika kategorier.

  • Uppgifter som kräver en teknisk utredning, för att kunna sökas och lämnas ut kommer att ersättas med 525 kronor per utlämnande om utlämnandet sker under kontorstid, respektive 790 kronor om utlämnandet sker utanför kontorstid.
  • Uppgifter som inte kräver någon teknisk utredning kommer att ersättas med 150 kronor per utlämnande om utlämnandet sker under kontorstid, respektive 170 kronor om utlämnandet sker utanför kontorstid.

Under arbetet med föreskrifterna så har PTS hämtat in uppgifter från brottsbekämpande myndigheter, operatörer och sökverktygsleverantörer. Dessa uppgifter har bearbetats och kombinerats med tidsstudier hos operatörer.

Klicka här för att läsa föreskrifterna.

Mer information om trafikdatalagring finns på PTS webbplats.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2014.

Mer information
Annica Bergman, chef PTS nätsäkerhetsavdelning, tfn: 073-640 58 13
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55