Samverkan kan ge ytterligare mobilnätsutbyggnad

2013-12-19

Samarbete mellan offentliga och privata aktörer kan leda till ytterligare utbyggnad av mobilnät. Det kan gälla frågor om marktillträde, elförsörjning och fiberanslutning. Det är en slutsats av de dialogmöten om täckning och kapacitet som Post- och telestyrelsen (PTS) arrangerat under hösten.

PTS har under 2013 haft regeringens uppdrag att arrangera dialogmöten om mobiltäckning och kapacitet. Ett nationellt och fem regionala dialogmöten har hållits under hösten, med deltagande av telebolag, länsstyrelser, regionförbund, kommuner, Bredbandsforum och andra regionala intressenter. I dag lämnar PTS en rapport till regeringen med sina erfarenheter av de genomförda dialogmötena.

Mötena har både fokuserat på hur täckningen i mobilnäten kan bli bättre och hur utbyggnad ska kunna komma till stånd i områden som saknar täckning. En slutsats av dialogmötena är att en samverkansmodell för utbyggnad skulle kunna ge resultat. Enklare och snabbare tillgång till mark, bygglov, elförsörjning samt fiberanslutningar skulle kunna resultera i en kommersiell utbyggnad utöver den som i dag anses lönsam av telebolagen.

PTS anser att dialogmötena gett upphov till en rad goda idéer och ser positivt på att det i vissa regioner nu förekommer initiativ för att fortsätta dialogen mellan regionala intressenter och telebolag.

Det pågår också ett arbete inom regeringens Bredbandsforum, i en av PTS ledd arbetsgrupp som fokuserar på utbyggnad av mobilnätsinfrastruktur för mer täckning och kapacitet. Också i denna arbetsgrupp diskuteras privat-offentlig samverkan som en möjlighet att få kommersiella krafter att bygga mer.

Läs rapporten

Det aktuella uppdraget är ett av flera uppdrag kring mobiltäckning som PTS arbetar med under 2013 och 2014.

Läs mer om PTS arbete

För mer information:
Christian Höglund, projektledare, tfn: 070-811 40 31
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55