Peter von Wowern

Peter är jurist och enhetschef på avdelningen för samhällsfrågor.

Peter von WowernVad ingår i din roll som chef för enheten inkluderande it och telefoni?

Förutom det vanliga chefsarbetet med uppföljning/avstämningar, verksamhetsplanering, utvecklingssamtal mm så är det rätt mycket kontakter med Näringsdepartementet och andra departement och myndigheter, eftersom PTS arbete med inkluderande it och telefoni berör flera politikområden. Inte minst gäller detta funktionshinderspolitiken.

Hur skulle du beskriva din ledarstil?

Så mycket delegering som möjligt – vår enhet är bemannad av erfarna experter. Tydlighet med vad som är våra mål, vad som är prioriterat samt vilken kvalitet som är tillräckligt bra är också viktiga ingredienser.

Hur ser dina arbetsdagar ut?

Många, många möten och avstämningar – både med medarbetare samt andra interna och externa intressenter. Mycket stor mejlskörd varje dag som måste hanteras.

Vad drivs du av i ditt arbete?

Att försöka åstadkomma ett utvecklingsinriktat gott arbetsklimat så att vi kan göra så bra insatser som möjligt inom området inkluderande it och telefoni.

Hur kommer det sig att du började på PTS?

En arbetskamrat från ett tidigare arbete började på PTS och talade mycket gott om myndigheten – så jag sökte mig därför hit, och trivs mycket bra.

 

< Tillbaka till sidan "Medarbetare berättar"