Allmän information om PTS avgifter

Kostnaderna för PTS verksamhet finansieras till cirka 90 procent av avgifter som tas ut av dem som är anmälda och dem som har tillstånd.

Det går att skilja mellan två typer av avgifter:

  • avgifter kopplade till ett tillstånd och
  • omsättningsbaserade avgifter som de anmälda ska betala.

Det är viktigt att poängtera att omsättningsbaserade avgifter härrör från omsättningen i den anmälda verksamheten. Ett företag som även har andra produkter och tjänster belastas inte med avgifter på hela omsättningen, utan bara på den del som anmälan avser.

Avgifterna tas ut inom olika områden

Tele och it

De som är anmälda för att de tillhandahåller allmänna kommunikationsnät och/eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster betalar 0,184 procent (1,84 promille) av sin årsomsättning i avgift om omsättningen överstiger 5 miljoner kronor för föregående år. Anmälda betalar också en avgift för tillsyn av radio- och teleterminalutrustning som motsvarar 0,006 procent (0,06 promille) av årsomsättningen på fem miljoner kronor eller mer. Understiger omsättningen 5 miljoner kronor blir årsavgiften 1100 kronor, varav 100 kronor avser avgift för tillsyn av radio- och teleterminalutrustning.

Den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt lagen om elektronisk kommunikation, vars anmälningspliktiga omsättning överskrider 30 miljoner kronor ska betala en avgift för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation. Årsavgiften är 0,165 procent (1,65 promille) av årsomsättningen i den verksamhet som anmälan avser. De som har fått tillstånd att använda nummer betalar en viss avgift för detta. Avgiften grundar sig på hur många nummer operatören har den 9 januari det aktuella året.

Post

Företag som befordrar post betalar en viss avgift. Årsavgiften beräknas utifrån antal förmedlade försändelser. Företagen ska också betala en avgift för brev som saknar adressat eller avsändare (obeställbara) och som sänds in till PTS. För exakta belopp se PTS föreskrift om avgifter.

Internet

De företag som utfärdar kvalificerade certifikat för elektroniska signaturer betalar 5 000 kronor per år i avgift.

Radio

Företag och privatpersoner som använder radiosändare betalar en viss avgift för detta. Avgiftens storlek beror på för vilket ändamål radiosändaren används. För exakta avgifter för radiosändare se bilagan till PTS föreskrift om avgifter. De som använder radiosändare betalar också avgifter för tillsyn av radio- och teleterminalutrustning.

PTS föreskrifter om avgifter