Samverkan

Samverkan och harmonisering

PTS ska verka för att de handikappolitiska målen uppnås, inom myndighetens verksamhetsområde, genom att vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. PTS strävan är att utveckla samverkansformer med olika aktörer på marknaden.

PTS har samråd med handikappförbunden för att föra en dialog om strategiskt viktiga frågor inom området. Genom att delta i standardiserings- och samverkansforum, nationellt och internationellt, arbetar PTS för att säkerställa att funktionshinderaspekter beaktas i de forum där kommunikationsfrågor behandlas.

Internationellt arbete

PTS representerar även Sverige i den internationella teleunionen, ITU, och kommer att leda arbetet under åren 2006-2010 sedan Sverige valts in i ITU:s styrande råd. I det arbetet vill PTS ge hela världen tillgång till informationssamhället och skapa ökade möjligheter för personer med funktionsnedsättning att ta del av detta.