Handläggning av bredbandsstöd

Den här sidan är främst till för länsstyrelser, regioner, samverkansorgan och Sametinget.

Här samlar PTS dokumentation för att underlätta handläggningen av ansökningar inom landsbygdsprogrammet och kanalisationsstödet, och där PTS stödmedel kan vara aktuellt att använda som medfinansiering.

Villkor och riktlinjer

För att PTS medel ska kunna användas måste bredbandsprojekten uppfylla PTS villkor om öppenhet och icke-diskriminering samt robusthet och säkerhet. PTS riktlinjer hjälper er att bedöma om ansökningarna kan skickas till PTS.

Det är viktigt att ansökningarna som skickas in till PTS är kompletta. Skicka endast ansökningar för de projekt som ni har för avsikt att bevilja. Ansökningarna måste alltså först granskas av den handläggande myndigheten innan de skickas till PTS. Projektansökningar om medfinansiering ska ha garanterad täckning av huvudstöd innan de skickas till PTS. 

Handläggningsprocessen
Schematisk bild av handläggningsprocessen

 1. Byalag/kommuner skickar ansökan för stöd till LS.
 2. LS granskar ansökan (enligt PTS-villkor) och skickar lämpliga projekt för medfinansiering per e-post till PTS (landsbygd@pts.se). 
  Till ansökan ska bifogas:
  - information om projektet
  - samtycke från sökanden
  - bedömning från LS att ansökan är fullständig och att huvudstöd kommer att beviljas.
 3. PTS fattar beslut i det fall ansökan är fullständig. Beslut och PTS villkor skickas till sökanden med kopia till LS. Om ansökan beviljas för PTS över hela beloppet till LS som vidarebefordrar stödet till sökanden.
 4. LS bedriver kontroll och tillsyn över projekten enligt resp. förordning och PTS villkor. Kontroll av PTS villkor görs genom att fylla i referensdokument och checklista för kontroll av robusthet och driftsäkerhet respektive checklista för kontroll av öppenhet och icke-diskriminering. PTS kan medverka för att kontrollera att PTS villkor har följts. PTS kan begära in kompletterande dokument av sökanden för att bedriva egen kontroll. PTS fattar beslut om återkrav ska ske av PTS medfinansieringsmedel och meddelar länsstyrelsen.
 5. Slutrapport från sökanden till LS – kopia vidarebefordras till PTS. I respektive förordning framgår vad rapporten ska innehålla. Dessutom ska rapporten visa att PTS villkor har uppfyllts.

(LS betyder här länsstyrelsen, regionen, samverkansorganet eller Sametinget.)