Vem gör vad?

Bredbandsutbyggnaden involverar en mängd olika aktörer.

Först och främst är det marknadens aktörer, dvs. operatörer och konsumenter. Det offentliga får endast involveras där det finns marknadsmisslyckanden, dvs. där marknadens aktörer inte räcker till.

EU har bestämt de yttre gränserna för när offentliga organ i Sverige får ge offentligt stöd. EU har också bestämt vad om blir konsekvenserna för om offentligt stöd utbetalas felaktigt. EU kan avsätta medel för bredbandsutbyggnad i sina fonder.

Regering/riksdag – Regeringen har beslutat om en nationell strategi för bredbandsutbyggnaden med målet att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020. Statens roll är att se till att marknaden fungerar effektivt och att förutsättningar för att driva verksamhet är goda i hela landet. Staten är även köpare av tjänster i bredbandsinfrastrukturer. Regering/riksdag beslutar om statliga medel för stöd och förhandlar med EU om EU-medel. Regeringen utformar den förordning som anger villkoren för bredbandsstöd.

Jordbruksverket utformar detaljerna i stödreglerna för landsbygdsprogrammet där man kan få stöd för utbyggnad av accessnät, dvs. det nät som ansluter slutanvändarna.

Regioner eller länsstyrelser har i uppdrag att främja utbyggnaden så att regeringens bredbandsmål nås. De regionalt utvecklingsansvariga har eller kommer att tillsätta bredbandskoordinatorer som ska främja utbyggnaden i området genom bl.a. samverkan och information.

Länsstyrelserna handlägger de enskilda ansökningarna enligt landsbygdsprogrammet.

Tillväxtverket utformar detaljerna i stödreglerna för stöd till ortssammanbindande nät, dvs. nät som sammanbinder accessnät till, förenklat, internet. Tillväxtverket handlägger även sådana ansökningar.

PTS är sektorsmyndighet som tilldelar spektrum och bidrar med expertkunskap. PTS arbetar för att öka robustheten i näten. PTS informerar, utbildar och samverkar i syfte att öka utbyggnaden.

Bredbandsforum främjar samverkan kring bredbandsutbyggnad, bl.a. genom arbetsgrupper.

Kommunerna är bl.a. markägare, tillståndsgivare och ägare till stadsnät. Kommunerna kan genom bredbandsstrategier och handling främja och underlätta utbyggnad.  Kommuner söker ibland bredbandsstöd. Kommuner är även köpare av tjänster som kräver bredbandsinfrastrukturer.

Byanät är lokala initiativ från konsumenter för att bygga bredband. Söker ofta stöd inom landsbygdsprogrammet för sin utbyggnad.

 

Kontaktuppgifter:
Frågor som rör främjande av bredbandsutbyggnad: landsbygd@pts.se
Övriga frågor: pts@pts.se