Frågor PTS hanterar

Det här är frågor som PTS har tillsyn över.

 • Avtalsinformation
  Ett flertal villkor måste finnas med i teleoperatörernas avtal med slutanvändaren, som t.ex. leveranstid, priser, uppsägningstid, ersättning vid avbrott i tjänsten, etc. 

  Operatörerna ska också informera om ändringar i avtalet som inte är till uppenbar fördel för abonnenten. PTS kan däremot inte ta upp frågor som berör oskäliga avtalsvillkor, vilseledande marknadsföring eller avtalsbrott. Dessa frågor hanteras av Konsumentverket.

 • Grundläggande driftsäkerhet
  PTS bedriver tillsyn över att operatörer upprätthåller en grundläggande driftsäkerhet i sin verksamhet. PTS kan dock inte agera vid störningar som drabbar enskilda abonnenter.

 • Klagomål på postoperatör
  Om du är missnöjd med en postoperatörs service ska du i första hand vända dig till operatören. Du kan också göra en anmälan till PTS. Anmälan kan ligga till grund för beslut om eventuella tillsynsåtgärder.

 • Kreditspärr
  Konsumenter ska ha möjlighet att kostnadsfritt få en spärr mot utgående samtal när räkningen har nått ett visst belopp.

 • Lagring av uppgifter
  PTS bedriver tillsyn över hur operatörer hanterar uppgifter om abonnenter och den trafik som överförs. 

 • Nummerspärr
  Konsumenter ska ha möjlighet att kostnadsfritt spärra vissa nummer för utgående samtal.

 • Nummerportabilitet
  Konsumenter ska ha möjlighet flytta ett telefonnummer från en operatör till en annan.

 • Prisinformation
  Operatörer som erbjuder elektroniska kommunikationstjänster ska hålla information om priser, taxor och allmänna villkor för tjänsterna allmänt tillgänglig. Det innebär att informationen till exempel kan finnas tillgänglig på en webbplats. 

 • Roaming
  En EU-förordning reglerar bland annat hur mycket operatörerna får ta betalt för att ringa eller ta emot samtal när du befinner dig i ett annat EU-land.
   
 • Specificerad telefonräkning
  Konsumenter ska kunna få sin telefonräkning specificerad.  

 • Tillgänglighet till telefoni
  Konsumenter ska kunna ringa, ta emot samtal och ha en funktionsduglig uppkoppling mot Internet i sin fasta bostad. 

 • Utebliven betalning
  Om en abonnent inte betalar för en telefonitjänst (fast eller mobil) finns det regler som operatören måste följa innan tjänsten får stängas av.

 • Utlämnande av uppgifter
  Operatörer har inte rätt att lämna ut uppgifter om abonnemang med hemligt nummer till abonnentupplysningsföretag. Har en operatör trots detta lämnat ut sådana uppgifter, ska konsumenten i första hand kontakta operatören. Om operatören inte rättar till misstaget, kan detta anmälas till PTS. 

Har du som konsument problem med, eller frågor som rör, något av ovanstående så är du välkommen att kontakta PTS. Genom konsumenters erfarenheter kan PTS få en uppfattning om vilka problem som finns inom dessa områden och om det kan finnas behov av mer information eller andra åtgärder.