Hur följs klagomålen upp

En av PTS uppgifter är att se till att företag och andra organisationer som omfattas av lagen om elektronisk kommunikation, postlagen eller tillståndsvillkor som PTS har meddelat följer de regler som finns i lagarna och tillståndsvillkoren.

Genom klagomål som kommer in till PTS kan myndigheten få reda på vilka problem som finns på marknaden. PTS använder sig också av andra sätt att ta reda på hur marknaden fungerar.

Tillsyn

Om PTS ser att ett företag inte följer reglerna kan PTS agera på olika sätt. Vissa problem kan lösas genom informationsinsatser medan det i andra fall kan behövas tillsynsåtgärder. När PTS inleder ett tillsynsärende, kontaktar myndigheten företaget som berörs, för att detta ska kunna ge sin syn på saken. Många frågor eller problem löses redan genom en sådan kontakt, till exempel att företaget självmant ändrar rutiner som inte fungerar.

Underrättelse

I andra fall kan PTS skicka en underrättelse och kräva åtgärder. En underrättelse kan närmast jämföras med ett besked som skickas till ett företag/organisation där myndigheten påpekar att vissa regelverk inte följs.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska företaget i underrättelsen få skälig tid på sig att rätta sig.

Postlagen innehåller inte begreppet underrättelse, däremot kan myndigheten med stöd av postlagen också skicka en skrivelse och kräva att företaget rätter sig enligt gällande regler.

Föreläggande

Om företaget inte vidtar åtgärder för att följa lagen kan PTS meddela föreläggande eller förbud för att rättelse ska ske. Av föreläggandet ska tydligt framgå på vilket sätt och inom vilken tid företaget ska agera för att följa föreläggandet och undvika ett eventuellt vite. Beslutet om föreläggande gäller omedelbart om annat inte sägs. Förelägganden eller förbud kan i vissa fall förenas med vite.

Vite

Ett vite är ett visst belopp som företaget kan tvingas att betala om företaget inte rättar sig. Vite får föreläggas endast om adressaten har faktisk och rättslig möjlighet att följa föreläggandet/förbudet.

Vitesbelopp ska fastställas med hänsyn till vad som är känt om företagets ekonomiska förhållanden. Målet med vitet är att påverka företaget att följa det föreläggande/förbud som är förenat med vitet. När vite har förelagts, får nytt vite mot adressaten i samma sak inte föreläggas förrän det tidigare föreläggandet/förbudet har börjat gälla.

Överklaganden

Enligt både lagen om elektronisk kommunikation och postlagen får föreläggande och förbud överklagas hos domstol. Den första instansen är förvaltningsdomstolen. Under vissa förhållande kan besluten överklagas vidare till kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen.

I samband med överklagandeprocessen kan myndighetens beslut inhiberas. Detta innebär att myndighetens beslut inte gäller innan frågan avgjorts av domstolen. Underrättelse är enligt lagen om elektronisk kommunikation en förutsättning för att kunna meddela föreläggande medan en underrättelse i sig inte kan överklagas.

Att anmäla problem och klagomål till PTS

Läs mer om hur du kan anmäla klagomål på internet- och telemarknaderna

Läs mer om hur du kan anmäla klagomål på post- och kassaservicemarknaderna

Aktuella tillsynsärenden finns i diariet