Kvinna använder surfplatta.

Samtycke för vissa uppgifter

Vet du om att din operatör först behöver inhämta ditt samtycke för att få använda vissa uppgifter om dig och hur du t.ex. surfar eller använder din telefon?

När användningen av internet- och telefonitjänster ökar får också operatörerna tillgång till mer information om dig som abonnent och hur du använder tjänsterna. Den här informationen kan sedan ligga till grund för utveckling av affärsmodeller, för optimering av tjänster eller för marknadsföring, eller kanske helt enkelt säljas vidare till en annan aktör.

För att skydda abonnenters integritet och begränsa operatörers möjligheter att behandla uppgifterna, utöver vad som krävs för att själva tjänsten ska kunna fungera, finns ett flertal bestämmelser i lagen som säger att behandling av uppgifter för vissa ändamål endast är tillåten efter abonnentens samtycke.

Vad är ett samtycke?

Ett samtycke är ett godkännande som du som abonnent, efter att ha informerats om vad det är du samtycker till, lämnar frivilligt för en specifik behandling av uppgifter.

I praktiken inhämtar din operatör oftast samtycke för olika behandlingar av uppgifter genom skrivningar i de allmänna villkor som utgör en del av ditt abonnemangsavtal. Även om samtyckesinhämtningen oftast sker i samband med avtalsingående får inhämtningen av samtycke inte framstå som ett avtalsvillkor. Ett avtal utgör en överenskommelse mellan flera parter medan ett samtycke utgörs av en ensidig viljeyttring från dig. Det innebär bland annat att, när samtycke inhämtas i samband med avtalets ingående, så ska operatören särskilt uppmärksamma dig på detta, t.ex. genom att vid godkännandet av avtalsvillkoren även hänvisa till de samtycken som beskrivs i de allmänna villkoren.

Detta ska du få veta innan du lämnar samtycke

Innan du lämnar ditt samtycke till en viss behandling har du rätt att få ta del av viss information om vad det är du samtycker till. Den informationen ska innehålla:

  1. vilka uppgifter som omfattas av behandlingen,
  2. ändamålen med behandlingen,
  3. vilken sorts behandling som ska vidtas, dvs. t.ex. om uppgifterna ska lagras eller lämnas vidare till utomstående, och               
  4. hur länge uppgifterna ska behandlas (om samtycket omfattar behandling av trafikuppgifter, dvs. uppgifter som behandlas för att skicka ett elektroniskt meddelande eller för att fakturera detta meddelande, såsom din IP-adress).

Informationen som du har rätt till ska vara lätt att förstå och vara lättillgänglig. Det är operatören som har bevisbördan för att ett giltigt samtycke finns, så det ligger ju i operatörens intresse att se till att du har fått del av, och förstått, all nödvändig information. Och informationen ska lämnas till dig före det att du lämnar ditt samtycke till behandlingen.

Det innebär bland annat att om operatören ändrar behandlingen på något sätt, t.ex. om operatören vill ta del av fler uppgifter än vad man tidigare begärt samtycke för, så måste operatören först inhämta ett nytt samtycke och då ge förnyad information.

PTS roll

När vi använder elektronisk kommunikation så uppstår det spår om var, när och med vem vi kommunicerar. Den här informationen kan vara känslig och måste skyddas så att den inte används på fel sätt.

Det behövs regler som gör att konsumenter känner att kommunikationen är säker, så att de kan och vill använda kommunikationstjänster. PTS tar fram regler om hur operatörer ska skydda uppgifter om konsumenter och den information som överförs i kommunikationsnäten, och granskar att reglerna följs.

PTS arbetar också för att konsumenterna informeras om sina rättigheter och vilka skyldigheter operatörerna har.