Vägledning för tillgänglighetsstandarden EN 301 549

Inom PTS standardiseringsarbete för ökad tillgänglighet har en vägledning för tillämpning av tillgänglighetsstandarden EN 301 549 för upphandlare och leverantörer av IKT i Sverige tagits fram.

PTS vill att det ska finnas ett stort utbud av produkter och tjänster inom området elektronisk kommunikation. Utbudet ska kunna användas av alla, oavsett funktionsförmåga. Genomtänkta, underbyggda och överenskomna standarder spelar en viktig roll för att dessa produkter och tjänster ska kunna nå ut till så många användare som möjligt i Sverige.

Som deltagare i flera standardiseringsgrupper arbetar PTS aktivt för ökat fokus på användbarhet och tillgänglighet i framtagandet och användandet av standarder. Till exempel har PTS medverkat i en nationell samordningsgrupp som har bidragit till framtagandet av standarden "Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe (ETSI EN 301 549)", en översättning av standarden till svenska och relaterad stödinformation.

För att underlätta tillämpningen av standarden EN 301 549 för upphandlare och leverantörer av IKT har en vägledning tagits fram. Du hittar den som nedladdningsbar PDF uppe till höger på den här sidan.

 

Aktörer bakom vägledningen

Denna vägledning är finansierad av Post- och telestyrelsen (PTS) och framtagen av experterna Bruno von Niman och Clas Thorén. Förutom PTS har Myndigheten för delaktighet (MFD) och de nationella standardiseringsorganisationerna ITS och SIS bidragit i förarbetet som har lett fram till vägledningen.

Ansvaret för att ge stöd till offentliga aktörer och leverantörer vid offentlig upphandling ligger hos Upphandlingsmyndigheten (UHM), www.upphandlingsmyndigheten.se.

Upphovsrätt och immateriella rättigheter

Detta dokument, "Vägledning för tillämpningen av tillgänglighetsstandarden EN 301 549 för upphandlare och leverantörer av IKT i Sverige" har utvecklats för Post- och telestyrelsen (PTS), www.pts.se. Det görs fritt tillgängligt och utan anspråk på immateriella rättigheter (IPR), inklusive gällande upphovsrätt. Dokumentet är gratis att använda och att helt eller delvis publicera för icke-kommersiella ändamål.

Länkar till standarden EN 301 549 och relevant stödinformation

Standarden EN 301 549 på originalspråket engelska

Standarden EN 301 549 på svenska

Teknisk rapport TR 101 550 Stöddokument till standard EN 301 549

Teknisk rapport TR 101 551 Utformning och utvärdering av tilldelningskriterier

Teknisk rapport TR 101 552 Intyg om uppfyllande av kraven i standarden

Webbverktyg (utvärderingsstadiet)
        

 

Information in english:

PTS's standardisation work for improving accessibility

The Swedish Post and Telecom Authority (PTS) wants there to be a wide range of products and services within the area of electronic communications. Everyone should be able to use these products and services, regardless of functional capacity. Well-reasoned, substantiated and agreed standards play an essential role in enabling these products and services to reach as many users as possible in Sweden.

As a participant of several standardisation groups, PTS is actively working to increase focus on usability and accessibility in the production and use of standards. For example, PTS has participated in a national coordination group that has contributed to the production of the Standard ‘Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe (ETSI EN 301 549)’, a Swedish translation of the Standard and related support information.

A guidance has been produced to facilitate the application of Standard EN 301 549 for procurers and suppliers of ICT. An english verion of this Guidance can be downloaded here: Guidance for the Accessibility Standard EN 301 549

The english version of Standard EN 301 549 can be found here: Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe

 

Stakeholders behind the Guidance

This Guidance has been financed by the Swedish Post and Telecom Authority (PTS) and has been produced by the experts Bruno von Niman and Clas Thorén.

Besides PTS, the Swedish Agency for Participation (MFD) and the national standardisation organisations ITS and SIS have contributed to the preparatory work leading to the Guidance.

The responsibility for providing support to public stakeholders and suppliers in conjunction with public procurement rests with the National Agency for Public Procurement (UHM), www.upphandlingsmyndigheten.se

Copyright and intellectual property

The present document, "Guidance for the application of the Accessibility Standard EN 301 549 for procurers and suppliers of ICT in Sweden" has been developed for the Swedish Post and Telecom Authority (PTS), www.pts.se. It is made freely available and without any claims on Intellectual Property Rights (IPRs), including the applicable copyright. The document is free to use and to publish in part or whole for non-commercial purposes.