Lagar, krav och riktlinjer för digital inkludering och tillgänglighet

Det pågår en skärpning av lagstiftning och krav gällande tillgänglighet. Här har vi samlat information om några av de lagar och riktlinjer som har att göra med tillgänglighet och digital inkludering. Till höger finns även några exempel på de stödverktyg och vägledningar som finns.

LAGAR

Nytt europeiskt tillgänglighetsdirektiv under beredning

European Accessibility Act är ett europeiskt tillgänglighetsdirektiv som syftar till att öka utbudet av tillgängliga produkter och tjänster. Lagen kommer att omfatta bland annat datorer, telefoner och tjänster kopplade till dessa samt surfplattor, självbetjäningsautomater, banktjänster, e-böcker och e-handel. Läs mer på EU-kommissionens webbplats. Där finns bland annat en informationsbroschyr där det går att läsa:

“The Accessiblitiy Act will establish European-wide functional requirements. This means requirements establishing accessibility principles instead of prescribing the detailed technical solutions.”

 
I september 2018 kommer "webblagen”

Senast den 23 september 2018 ska det finnas en svensk lag på plats som syftar till att öka digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. Läs mer om de minimikrav på tillgänglighet som ”webblagen” måste innehålla i EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer där det bland annat står:

"Medlemsstaterna ska säkerställa att offentliga myndigheter vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att göra sina webbplatser och mobila applikationer mer tillgängliga genom att göra dem möjliga att uppfatta, hanterbara, begripliga och robusta.”

 

I lagen om offentlig upphandling skärptes "bör-krav" till "ska-krav" den 1 januari 2017

När lagen om offentlig upphandling uppdaterades i början av 2017 innefattade den en skarpare formulering gällande tillgänglighet. I lagtexten, som bland annat finns på riksdagen webbplats, står det:

"När det som anskaffas ska användas av fysiska personer ska de tekniska specifikationerna bestämmas med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.”

 

Diskrimineringslagen innefattar bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund sedan 1 januari 2015

I början av 2015 blev det enligt diskrimineringslagen förbjudet att diskriminera personer med funktionsnedsättning genom bristande tillgänglighet. Läs mer på Diskrimineringsombudsmannens webbplats, som bland annat säger:

"Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning."

 

RIKTLINJER OCH STANDARDER

Vägledning för webbutveckling - webbriktlinjer.se

Tillgänglighetskrav lämpliga vid offentlig upphandling av IKT-produkter och tjänster i Europa (EN 301 549)

Riktlinjer för tillgänglighet - Riv hindren