Genomförd tillsyn

Lagen om nationella toppdomäner för Sverige på Internet (toppdomänlagen) innehåller krav på att domännamnsadministratören iis ska vara ansvarig för den tekniska driften av .se-domänen. Dessutom ställer lagen krav på att vissa principer ska följas när iis tar fram regler för tilldelning och registrering av domännamn. PTS har i uppdrag att utöva tillsyn för att säkerställa att vissa tekniska krav uppfylls och att de principer som finns för tilldelning av domännamn efterlevs.

Avslutad tillsyn avseende domännamnsregistret

Hösten 2016 bedrev PTS en tillsyn över hur IIS hanterar registret för toppdomänen .se.  Möjligheten för alla att kunna söka i ett korrekt och tillförlitligt register är viktigt av flera anledningar. Ett offentligt register har bland annat betydelse ur ett konsument- och näringslivsperspektiv när det används för att kontrollera vem som innehar ett domännamn vid e-handel. Registret kan också användas för att komma i kontakt med ansvariga för domäner som används exempelvis i brottslig verksamhet eller för att sprida skadlig kod.

Tillsynen visade att IIS hanterar domännamnsregistret i enlighet med bestämmelserna i toppdomänlagen. Myndigheten avskrev därför tillsynen.

Tillsyn angående den tekniska driften av .se och registret över tilldelade domännamn

PTS har bedrivit tillsyn över administrationen av den nationella toppdomänen för Sverige på internet, .se, avseende den tekniska driften och registret över tilldelade domännamn. PTS gjorde bedömningen att iis bedrev verksamheten på ett säkert och effektivt sätt i allmänhetens intresse och att registret över tilldelade domännamn hanterades i enlighet med reglerna i toppdomänlagen. Ärendet avskrivs därför från vidare handläggning.

2013-06-05 Avskrivningsbeslut

Tillsyn angående tilldelning av domännamn under toppdomänen .se

PTS bedrev 2008/2009 ett tillsynsarbete för att bedöma om iis administrerade tilldelningen av domännamn samt tillhandahöll ett förfarande för lösning av tvister om domännamn i enlighet med de krav som ställs i 7 § toppdomänlagen. Myndigheten fann vid sin bedömning att iis i huvudsak administrerade registrering, avregistrering och överföring av domännamn, samt tillhandahöll ett tvistlösningsförfarande, på ett sätt som överensstämmer med kraven i toppdomänlagen.

Relaterad information

Avskrivning: Tillsyn enligt 10 § lag (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet avseende skyldighet att efterleva kraven i 7 § samma lag; nu fråga om avskrivning.

Nyhet: PTS vill se stärkt efterhandsprövning av domännamn som kan förväxlas med bankverksamhet

Nyhet: Ordet "bank" ska skyddas i domännamn

Underrättelse till .SE

Tillsynsrapport: Tilldelning av domännamn under .se, PTS-ER-2009:17

Tillsyn angående störning på .se-domänen

PTS inledde tillsyn mot Internetstiftelsen i Sverige (iis) med anledning av den tillgänglighetsstörning, som drabbade .se-domänen den 12 oktober 2009. iis rapporterade den 12 november 2009 till PTS vad som hänt, vilka åtgärder som vidtogs när störningen inträffade samt vad iis kommer att göra för att det inte ska kunna hända igen.

PTS fann med anledning av de uppgifter iis lämnade att iis:s agerande under störningen och de förebyggande åtgärder iis vidtagit för att det inträffade inte ska hända igen att tillsynen skulle avslutas. Se PTS beslut 2010-01-08.

Övrig avslutad tillsyn

PTS genomförde under 2006/2007 ett tillsynsarbete genom informationsinsamling där det ställdes frågor till administratören för den nationella toppdomänen .se. Syftet var att bedöma om iis vid tidpunkten bedrev sin verksamhet på ett säkert och effektivt sätt i allmänhetens intresse och att  domännamn, ip-adresser och övriga registeruppgifter var korrekta och tillförlitliga. Klicka på länken för mer information.