Nedgrävning av fiber.

Robust fiberanläggning

Beroendet av bredband ökar i hela samhället. Den fiberinfrastruktur som byggs idag kommer samhället att vara beroende av under en lång tid framöver, den måste därför vara robust, driftsäker och anläggas kostnadseffektivt. Detta medför ett stort behov av fortsatt arbete med att öka kunskapen om verksamheters beroende av bredband samt hur man tekniskt upphandlar, kravställer och anlägger robusta bredbandsnät på ett enhetligt sätt.

Projektet Robust fiberanläggning syftar till att etablera en miniminivå vid byggnation av fibernät genom att öka kunskapen för alla som arbetar inom området.

För att projektet ska få tillräckligt genomslag är det initierat av PTS och baseras på Bredbandsforums arbetsgrupp "Robusthet II". Projektet ska drivas med stöd av övriga branschaktörer som exempelvis nätägare, materialleverantörer, entreprenadföretag som förlägger fiberinfrastruktur, tillverkare av anläggningsmaskiner, aktörer för hantering av utbildning och certifikat för företag och individer.

Projektet påbörjades 1 september 2015 och kommer att pågå under hösten och hela 2016.

Besök gärna Robustfiber.se

På webbplatsen www.robustfiber.se finns allt material som hittills har publicerats samlat. Webbplatsen kommer att kompletteras med mer information löpande.

Tre delprojekt i samverkan

Projektet kommer att genomföras i tre olika delprojekt och görs i samverkan med branschens aktörer. De olika delprojekten är:

Delprojekt 1:
Vägledning för anläggning av fiberoptiska bredbandsnät

Här handlar det om att sammanställa de rekommendationer som redan finns i dag till en tydlig vägledning för byggnation av noder och fibernät. Vikten av en gemensam samsyn kring detta är vital.

Läs informationsblad om delprojektet.

Remiss på material framtaget inom delprojekt 1

Delprojekt 1 har nu sammanställt de rekommendationer som finns i dag till en tydlig vägledning för byggnation av noder och fibernät. PTS önskar nu synpunkter på materialet senast den 17 maj 2016.

Delprojekt 2:
Vägledning för metodval och förläggningsteknik

Denna del handlar om själva förläggningen och schaktarbetet där projektet kommer att sammanställa en rekommendation för olika förläggningstekniker beroende på markförhållanden och möjligheter.

Läs informationsblad om delprojektet.

Delprojekt 3:
Fiberanläggningscertifiering

Den tredje delen ska säkerställa att framtaget material används och att kompetens finns hos företag och medarbetare genom ett certifieringsförfarande. Ett entreprenadföretag ska kunna certifiera sig specifikt för anläggning av fiberinfrastruktur. Dessutom ska den personal som jobbar som maskinförare få särskild kompetens kring exempelvis styrd borrning, fräsning, plöjning med mera samt certifiera sig inom vald metod.

Läs informationsblad om delprojektet

För att resultaten i dessa tre delprojekt ska fungera över tid knyts säcken ihop genom att etablera en förvaltningsorganisation där branschen ansvarar för att hålla materialet levande över tid.

Du som önskar ställa frågor eller få mer information om projektet kan göra det till nedanstående kontakt: robustfiber@pts.se