450 MHz-bandet

Användning av 450 MHz-bandet bidrar till god yttäckning. Tillståndet i frekvensutrymmet 452,5–457,5/462,5–467,5 MHz erbjuder mobil telefoni och mobilt bredband. Frekvensbandet tilldelades senast vid en auktion den 6 februari 2018 då den befintliga tillståndshavaren Netett Sverige AB vann tillstånd att fortsätta använda radiosändare i bandet från och med den 5 mars 2020 till och med den 31 december 2044.


2018-02-06

Netett (Net1) vann auktionen i 450 MHz-bandet

Netett ska erlägga 40 167 000 kronor i auktionslikvid.
Läs mer.
Ta del av beslutet

2018-01-24

Net1 och Telia har lämnat godkända ansökningar i auktionen

Net1 och Telia har inkommit med godkända ansökningar till auktionen. Budöppning sker den 6 februari. Buden kommer då att rangordnas. Tilldelning av tillståndet sker därefter och sedan publiceras vem som vunnit tillståndet.

2017-09-13

Beslut att begränsa antalet tillstånd och allmän inbjudan till ansökan är publicerat

Ta del av dokumenten här.

PTS bemötande av remissvar publicerat

Ta del av bemötandet här.

2017-05-04

Remiss av beslut att begränsa antalet tillstånd och allmän inbjudan till ansökan

Ta del av remissen här.

2017-03-24

Felaktig uppgift om spektrummask i konsultationsdokumentet

I konsultationsdokumentet, kap 3 punkt 3 står det:

Effekten från basstationssändare/repeater ska hållas inom den spektrummask som ges i tabell 6.6.3.3.1-3, i 3GPP TS 36.104V12.7.0 (2015-03) Release 12.

Tabellnumret som ges är fel – det ska stå:

Effekten från basstationssändare/repeater ska hållas inom den spektrummask som ges i tabell 6.6.3.2.1-3, i 3GPP TS 36.104V12.7.0 (2015-03) Release 12.

2017-03-06
Konsultation avseende tilldelningen i 450 MHz-bandet
Ta del av konsultationen - här finns också inkomna konsultationssvar och PTS bemötande.
Ta del av konsultationen

2017-03-02
Informationsmöte om planerad tilldelning i 450 MHz-bandet-komplettering
Länkadresserna i tidigare inbjudan har uppdaterats.
Se den uppdaterade inbjudan här

2017-02-10
Informationsmöte om planerad tilldelning i 450 MHz-bandet
PTS bjuder in till ett informationsmöte måndagen den 6:e mars 2017 kl. 13:00 – 14:00
Se inbjudan här


2016-10-10
PTS planerar att tilldela 2 x 5 MHz i 450 MHz-bandet.
PTS genomförde ett informationsmöte den 10 oktober 2016. Intressenter har möjlighet att senast den 30 oktober 2016 kommain med skriftliga synpunkter till e-post 450mhzbandet@pts.se.

2016-10-03
Uppdaterad förstudierapport publicerad
Efter remiss av uppdaterad förstudierapport för 450 MHz-bandet kvarstår PTS bedömning att frekvensutrymme i 450 MHz-bandet bäst tilldelas som blocktillstånd genom ett urvalsförfarande. Även bedömningen att ett lämpligt frekvensutrymme för tilldelning är detsamma som det nuvarande blocktillståndet kvarstår.
Ta del av rapporten

2016-09-30
Remiss av uppdaterad förstudierapport avslutad
Ett remissvar inkom, från Tele2 som inte hade något att erinra mot rapporten.

2016-09-15
Informationsmöte om planerad tilldelning i 450 MHz-bandet
PTS bjuder in till ett informationsmöte måndagen den 10:e oktober 2016 kl. 10:00 – 11:00
Se inbjudan här

2016-09-14
Remiss av uppdaterad förstudierapport
Ta del av remissen.

2016-04-29
Koordineringsavtal med Finland
Ta del av avtalet

2016-04-26
Konsultation 450 MHz-bandet (450-470 MHz)
Inför det att PTS i närtid inleder processen med att tilldela frekvensutrymme i 450 MHz-bandet ges intressenter möjlighet att komma in med ev. kompletterande information avseende den framtida användningen i bandet.
Ta del av konsultationen

2016-03-16
Remiss av förslag till koordineringsavtal med Finland för landmobila tjänster i 450 MHz-bandet
Synpunkter ska lämnas senast 30 mars 2016.
Ta del av remissen 

2015-06-08
Beslut om nya tekniska villkor i 450 MHz-bandet

PTS har efter remissen av nya teknikneutrala tillståndsvillkor i 450 MHz-bandet beslutat om de förändringar som Net1 ansökt om.
Ta del av beslutet

2015-05-04
Samråd om nya tekniska villkor i 450 MHz-bandet
Ta del av samrådet

2014-07-11
PTS Förstudierapport 450 – 470 MHz
Ta del av rapporten

2014-06-03
Remiss av PTS Förstudierapport 450 – 470 MHz
Ta del av remissen

2013-12-05
Synpunkter efter konsultationsmötet 18 november 2013
Ta del av de synpunkter som kommit till PTS

2013-11-18
Presentation från konsultationsmötet
Ta del av presentationen från konsultationsmötet 18 november 2013.

2013-10-21
PTS bjuder in till konsultationsmöte om den framtida användningen av 450 MHz-bandet
Ta del av inbjudan

2013-10-21
Public consultation 450-470 MHz band
Read the invitation in English