Checklista för ansökan till auktionen i 800 MHz-bandet

Sökande ska inkomma med en ansökan och en bankgaranti som uppfyller alla krav i de två tillämpliga föreskrifterna och i allmän inbjudan. Sista ansökningsdag är den 31 januari 2011. Tabellen nedan visar vad sökande ska inkomma med till PTS.

Checklista för sökande

Ska ha inkommit till PTS senast 31 januari 2011

Ska PTS mallar användas?

Underskrift

Ansökningsblankett

Ja, använd ansökningsblankett (bilaga B till allmän inbjudan)

Firmatecknare eller fullmaktstagare

Utdrag ur näringslivsregistret (eller motsvarande för utländska sökanden). 
* Observera särskild information för utländska sökande nedan.

 

 

Fullmakt om den som undertecknar ansökan inte är firmatecknare enligt utdrag ur näringslivsregistret (eller motsvarande för utländska sökanden).

Mall finns inte

 

Firmatecknare

 

Uppgift om närstående företag i enlighet med närståenderegeln i avsnitt 4.2 i allmän inbjudan.

Mall finns inte

 

Underskrift behövs inte

 

Bankgaranti

 

Ja, bankgarantin måste ha det innehåll som framgår av PTS mall (bilaga C till allmän inbjudan). Inga förändringar får göras jämfört med texten i mallen.

Behörig person på den bank som utfärdar bankgarantin


* Särskilt för utländska sökande: Om utdraget ur näringslivsregistret eller motsvarande inte är på svenska eller engelska, ska en svensk eller engelsk översättning av utdraget bifogas ansökan. Om det inte tydligt framgår av utdraget att den som undertecknat ansökan (eller fullmakten) är behörig firmatecknare för sökanden, ska också en kort beskrivning av firmateckningsrätten bifogas ansökan med hänvisningar till relevant lagstiftning.