Radiostörningar

Radiostörningar kan drabba olika typer av utrustning och tjänster. Om du misstänker radiostörningar bör du kontakta den aktör som levererat utrustningen eller tjänsten. Du kan även ta stöd av ett radioserviceföretag för att få oberoende teknisk hjälp.

Om störningarna kvarstår efter att du har gjort en grundlig felsökning av din utrustning gäller följande, beroende på i vilken typ av nät störningarna finns. 

Störningar i öppna eller kommersiella radionät

Det är operatören som ansvarar för leveransen till kunden via radiovågor i luften eller i kabel.

Det kan exempelvis vara ljudradio, tv, mobiltelefoni, mobil data, kommunikationsradio typ MRG eller kabel-tv. Vid tekniska problem gör operatören en teknisk utredning, vid behov på plats ute hos kunden, för att fastställa orsaken till problemet.

Svagheter i operatörens eller kundens utrustning, exempelvis överstyrning av antennförstärkare, otillräckliga mottagarfilter, blandningsprodukter i mottagare (mottagarintermodulation) eller otäta kabel-tv-nät (där radiosignaler i luften läcker in i kabeln) ska operatören själv utreda och åtgärda.

Elektriska störningar i luften från exempelvis kraftledningar, el-termostater, vissa typer av lampor, strömförsörjningsenheter, laddare eller tv-skärmar kan anmälas till Elsäkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för elektriska apparater.

Främmande radiosändningar i luften, på egen radiofrekvens, kan anmälas till PTS radiotillsyn av operatören (det vill säga den som har tillstånd att sända på aktuell radiofrekvens). Anmälan sker genom att fylla i blanketten.

Bifoga gärna spektrumbild och ljudinspelning av den störande radiosändningen. Vid störningar som är kortvariga men oregelbundet återkommande bör du logga förloppet noga under 1-2 veckor för att kartlägga om störningarn är regelbundet återkommande i tid. Lämna i så fall loggen tillsammans med anmälan till PTS.

PTS radiotillsyn kan då genomföra en teknisk utredning och ställa krav på den användning av radiosändare, hos annan part, som är orsak till problemet.

Radiostörningar inom slutna eller privata radionät

Den som har PTS tillstånd att använda ett eget radionät kan anmäla störningar i sitt eget radionät direkt till PTS radiotillsyn.

Det kan gälla exempelvis räddningstjänst, bevakningsföretag, transportföretag eller byggplats.

PTS radiotillsyn kan då genomföra en teknisk utredning och ställa krav på den användning av radiosändare, hos annan part, som är orsak till problemet.

PTS kan däremot inte inte ställa krav på elektriska apparater som orsakar elektriska störningar i luften. Sådana problem överlämnas till Elsäkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för elektriska apparater.

Radiostörningar på licensfria radiofrekvenser

De licensfria radiofrekvenserna får användas av alla på lika villkor.

Licensfria radiofrekvenser, det vill säga frekvenser undantagna från tillståndsplikt,  är i de flesta fall avsedda för radioförbindelser på mycket korta avstånd. Maximal tillåten sändareffekt ERP (inräknat antennförstärkning) är därför mycket låg. Det gäller exempelvis fjärrkontroller, radiostyrningar, enklare walkie-talkies, trådlösa högtalare/hörlurar eller WLAN (trådlösa datanät på kontor eller i hem).

Mer information om undantag från tillståndsplikt

De licensfria radiofrekvenserna får användas av alla på lika villkor. Därför kan PTS inte lova frihet från störningar från andra användare på dessa frekvenser.

Det enklaste sättet att försöka lösa störningsproblem är att den användare som upplever störningar byter radiofrekvens/kanal inom de licensfria frekvensområdena, och väljer en ledig kanal. Se hur man gör i instruktionerna för din apparat.

PTS radiotillsyn utreder störningar på licensfria radiofrekvenser endast när störningarna har stor omfattning, exempelvis när sådana störningar pågår dagligen hos flera användare i ett bostadsområde eller köpcentrum.