Undersökningar/ Konsultationer

2013-10-21
PTS bjuder in till konsultationsmöte om den framtida användningen av 450 MHz-bandet
Ta del av inbjudan

2013-10-21
Public consultation 450-470 MHz band
Read the invitation in English


2009-03-10
Intresseundersökning avseende 3,5 GHz-bandet i Jämtlands län samt 870 MHz-bandet norr om 62:a breddgraden
Förfrågan


2007-10-22
Allmän förfrågan om intresse av blocktillstånd i frekvensbanden 28, 31 och 32 GHz
PTS har gått ut med en allmän förfrågan för att få information om marknadens intresse av operatörsplanerade tillstånd i 28, 31 och 32 GHz-banden. Sista svarsdag är den 16 november.
Förfrågan


2007-05-11
Svar på intresseundersökning och konsultation för tillstånd i 1900-1905 och 2500-2690 MHz-banden
PTS gick den 2 april ut med en intresseundersökning och en konsultation avseende nationella tillstånd i frekvensbanden 1900-1905 och 2500-2690 MHz.
Sammanställning av intresseundersökningen
Publicerade konsultationssvar


2007-04-02
PTS undersöker intresset för och konsulterar marknaden om användning av 1900-1905 och 2500-2690 MHz-banden
Post- och telestyrelsen, PTS, har för avsikt att under första halvåret 2008 tilldela tillstånd i frekvensbanden 1900-1905 och 2500-2690 MHz.

PTS undersöker nu marknadens intresse för dessa tillstånd och efterfrågar samtidigt i en konsultation synpunkter på förslagen till tillståndens utformning. Sista svarsdag 2 maj 2007.
Läs mer


2006-12-12
Sammanställning av svar från intresseundersökning för tillstånd i 2,6 GHz-bandet
I november 2005 gick PTS ut med en inbjudan att lämna synpunkter avseende regionala tillstånd för trådlöst bredband i 2.6 GHz-bandet. PTS fick synpunkter från 13 intressenter som här presenteras i en kort sammanställning. 
Kort sammanställning av svaren
PTS förslag med inbjudan att lämna synpunkter


2005-10-24
Inkomna svar, ”inbjudan att lämna synpunkter avseende lokala tillstånd för trådlöst bredband i 3,6-3,8 GHz bandet”
Under våren gick PTS ut med en inbjudan att lämna synpunkter avseende lokala tillstånd för trådlöst bredband i 3,6-3,8 GHz bandet. På grund av den dåliga svarsfrekvensen och indikationer från marknaden att många intressenter inte nåtts av informationen, så beslutade PTS att i kombination med en ytterligare informationsinsats förlänga svarstiden till den 30:e september. Under den förlängda svarstiden så inkom synpunkter från 10 intressenter.

Samanställning av inkomna svar

Vi har också i samband med denna process fått in ett antal intresseanmälningar och ansökningar täckande 88 kommuntillstånd. Detta tolkar vi som att det finns ett starkt intresse på marknaden att så snabbt som möjligt komma i gång med verksamhet baserade på dessa nya tillstånd. Dock ska påpekas att dessa ansökningar och intresseanmälningar är för tidigt insända och därför inte kommer att beaktas vid en framtida tillståndstilldelning.


2005-03-14
Inbjudan att lämna synpunkter avseende lokala tillstånd för trådlöst bredband i 3,6 – 3,8 GHz-bandet
Inbjudan att lämna synpunkter


2004-07-09
PTS söker synpunkter kring användning av frekvensbandet 2010 – 2025 MHz
PTS genomför fram till den 17 september 2004 en undersökning angående användningen av bandet 2010 – 2025 MHz. PTS vill dels ha in synpunkter på vad bandet bör användas till, dels få in uppgifter om vilket intresse det finns att använda bandet. I samband med detta söker PTS bland annat svar på tänkt användning, spektrumbehov, planerad teknik samt geografiskt område från eventuellt intresserade.

Här finns undersökningen och sändlistan.

Sammanställning av svar

  1. Skellefteå Kraft Ser gärna att bandet används för regional bredbandsaccess, gärna på kommunal nivå.
  2. Länsstyrelsen Jämtlands län Anser att bandet 2010-2015 MHz lämpar sig väl för mobilbredbandsnät på regional basis. Viktigt för Jämtlands län är att en bedömning sker av nätoperatörens ekonomiska förmåga.
  3. TeliaSonera Sverige AB Frekvensbandet bör fortsätta att vara harmoniserat för IMT 2000/UMTS och tilldelning ske i enlighet med vid varje tidpunkt gällande ECC-beslut. En mer flexibel harmonisering av teknologin inom ramen för IMT 2000 kan dock övervägas. Eget behov av kapacitet kan komma att uppstå.
  4. Bolmsö sockenråds utvecklingsgrupp Anser att bandet bör användas till trådlöst bredband och ser ett eget behov regionalt.
  5. Vinnova - verket för innovationssystem Anser att bandet huvudsakligen skall användas till verksamhet som främjar en framväxt och förnyelse i nya och befintliga tillväxtsektorer i Sverige. Något eget behov föreligger inte.

2004-06-22
PTS undersöker intresset för FWA-tillstånd
PTS ger samtliga marknadsaktörer möjlighet att anmäla intresse för att använda frekvensutrymmen i 10,5 GHz- och 28 GHz-banden för regionala och nationella tillstånd för fast yttäckande radioaccess (FWA).

Läs mer om intresseundersökningen


2002-02-15
Intresseundersökning för rikstäckande tillstånd (pdf 100 kB)