Internationell roaming

Sedan 2007 regleras internationell roaming inom EU genom en förordning.

Förordningen omfattar reglering av kostnader för samtal, sms och data.

En ny förordning publicerades i november 2015.

Förordning 2015 trädde i kraft 29 november 2015.

Aktuellt

2018-06-14
Nya växelkurser fr.o.m. 1 juli 2018

I roamingregleringen i EU anges avgifter i euro. För att beräkna högsta tillåtna grossistavgifter för röstsamtal, sms och data i SEK används fr.o.m. 1 juli 2018 växelkursen 10,4993 som publicerades i Europeiska unionens officiella tidning 2 maj 2018 (det publicerades inte några växelkurser 1 maj 2018).

De högsta tillåtna grossistavgifterna utgör även de högsta tillåtna tilläggsavgifterna som en operatör kan debitera när en slutkund inte följer eller överskrider reglerna för normal användning. Summan av det nationella priset och tilläggsavgiften får inte överstiga de pristak som följer av förordningens artikel 6e punkt 1 (b). För beräkning i SEK av pristaken på slutkundsnivå ska ett genomsnitt av referensväxelkurserna publicerade i Europeiska unionens officiella tidning den 1 mars, 3 april (det publicerades inte några växelkurser 1-2 april) och 2 maj 2018 användas. Denna växelkurs är 10,2920 och gäller fr.o.m. 1 juli 2018.

2017-12-29
Nya grossistavgifter för reglerade dataroamingtjänster 2018

Från och med den 1 januari 2018 får den genomsnittliga grossistavgift som en värdnätsoperatör får ta ut av en roamingleverantör i EU/EES för reglerade dataroamingtjänster från värdnätet inte överstiga 6,00 EUR per gigabyte. Detta framgår av förordning (EU) 2017/920.

I roamingregleringen i EU anges avgifter i euro och för beräkning av avgifter i SEK används växelkursen 9,6290 som publicerades i Europeiska unionens officiella tidning 3 maj 2017 (det publicerades inte några växelkurser 1 eller 2 maj 2017). Den angivna skyddsgränsen motsvarar därmed 57,774 SEK per gigabyte. 1 juli 2018 kommer denna skyddsgräns i SEK justeras till följd av ny växelkurs och PTS kommer då att informera om detta på sin hemsida.
Se även Informationsbrev till operatörer om regler för avtalsvillkorsändringar

 

2017-05-12
Att tänka på inför 15 juni 2017

I samband med att nya roamingregler börjar gälla 15 juni 2017 får en roamingleverantör i normalfallet inte längre debitera sina roamingkunder några tilläggsavgifter utöver det nationella slutkundspriset för konsumtion av reglerade roamingtjänster i EU.

För att förhindra onormal användning eller missbruk av de nya reglerna, samt för att säkerställa hållbarheten för sin nationella avgiftsmodell, har roamingleverantören möjlighet att vidta åtgärder. I båda dessa fall ska roamingleverantören kontakta PTS.

Policy om skälig användning

I syfte att förhindra onormal användning eller missbruk får roamingleverantören tillämpa en ”policy för normal användning” för konsumtionen av reglerade roamingtjänster i slutkundsledet som tillhandahålls till tillämpligt nationellt slutkundspris. När en roamingleverantör tillämpar en sådan policy ska denne, i enlighet med förordning (EU) 2015/2120 och genomförandeförordning (EU) 2016/2286, i sina avtal med roamingkunder ange alla villkor som är förbundna med den policyn.

Roamingleverantören ska även i enlighet med artikel 5.2 i förordning 2016/2286 anmäla denna policy till PTS. Om PTS anser att anmäld policy inte är i enlighet med gällande regler kan PTS komma att inleda tillsyn. Detsamma gäller om en roamingleverantör tillämpar en policy som inte är anmäld till PTS.

Underrätta slutkunder

Roamingleverantören har även en skyldighet att senast 30 dagar innan avtalsändring underrätta sina slutkunder om de förändrade avtalsvillkoren, samt om slutkundens rätt att säga upp gällande avtal utan att drabbas av några kostnader eller andra förpliktelser.

Ansökan om att få ta ut tilläggsavgift för roaming

Under specifika och exceptionella omständigheter och i syfte att säkerställa den nationella avgiftsmodellens hållbarhet får en roamingleverantör, då denne inte anser sig har möjlighet att täcka sina totala kostnader för tillhandahållandet av reglerade roamingtjänster genom sina totala intäkter från sådana tjänster, hos PTS ansöka om tillstånd att tillämpa en tilläggsavgift.

Om en roamingleverantör beslutar att lämna in en ansökan till PTS ska denne enligt artikel 6c i förordning (EU) 2015/2120 då tillhandahålla all nödvändig information i enlighet med artikel 6-9 i genomförandeförordning (EU) 2016/2286. Inom en månad från mottagandet av en ansökan ska PTS godkänna eller avslå tillämpning av tilläggsavgift. Om PTS anser att ansökan är uppenbart ogrundad eller att det saknas information ska PTS inom ytterligare en period på två månader fatta sitt slutgiltiga beslut om tilläggsavgifter ska tillåtas eller inte, efter att ha gett roamingleverantören möjlighet att yttra sig. Vid PTS bedömning kommer även hänsyn tas till de villkor som roamingleverantören har ställt upp i sin ”Policy för skälig användning”, framför allt vad gäller eventuella fastställda volymtak för dataförbrukning.

Underlätta för ansökan

För att underlätta roamingleverantörens sammanställning av de uppgifter som denne ska bifoga sin ansökan har Berec (de europeiska regleringsmyndigheternas samarbetsorganisation) tagit fram ett excel-dokument som roamingleverantören kan använda sig av.

Vad gäller såväl anmälan av Policy för skälig användning som ansökan om att få ta ut tilläggsavgift för roaming i slutkundsledet ska dessa skickas till pts@pts.se.

2017-05-11
Nya växelkurser fr.o.m. 1 juli 2017

I roamingregleringen i EU anges avgifter i euro. För att beräkna grossistavgifter i SEK används fr.o.m. 1 juli 2017 växelkursen 9,6290 som publicerades i Europeiska unionens officiella tidning 3 maj 2017 (det publicerades inte några växelkurser 1 eller 2 maj 2017.

I de fall där en operatör t.ex. utnyttjar möjligheten att debitera en tilläggsavgift får summan av det nationella priset och tilläggsavgiften inte överstiga de pristak som följer av förordningens artikel 6e punkt 1 (b). För beräkning i SEK av pristaken på slutkundsnivå ska ett genomsnitt av referensväxelkurserna publicerade i Europeiska unionens officiella tidning den 1 mars, 1 april och 3 maj 2017 användas. Denna växelkurs är 9,5762 och gäller fr.o.m. 1 juli 2017.

2017-03-29
Nya roamingregler i EU

I november 2015 fastslogs i en ny förordning att roamingleverantörer från och med den 15 juni 2017 inte får debitera roamingkunder några tilläggsavgifter utöver det nationella slutkundspriset för de reglerade roamingtjänsterna röstsamtal, sms och data när de nyttjas inom EU.

För att de nya reglerna ska kunna tillämpas på ett hållbart sätt har arbetet inom EU fortsatt på flera olika områden:

  •  En översyn av grossistledet på roamingmarknaden har utförts för att bedöma vilka åtgärder som där behövs för att tilläggsavgifterna i slutkundsledet ska kunna avskaffas
  • EU-kommissionen har tagit fram regler som roamingleverantören får tillämpa för att förhindra missbruk eller ornormal användning. Reglerna ger även roamingleverantören möjlighet att ansöka om att ta ut tilläggsavgifter i det fall denne annars inte får kostnadstäckning
  • De nationella regleringsmyndigheternas samarbetsorganisation i EU (Berec) har tagit fram riktlinjer som ska hjälpa regleringsmyndigheterna att tillämpa de nya reglerna

Klicka här för att läsa mer om de nya reglerna.

2017-01-04
Ny tilläggsavgift för mottagna roamingsamtal

Den 6 januari 2017 träder en ny förordning i kraft som begränsar vilken högsta tilläggsavgift som en mobiloperatör får ta ut i slutkundsledet för att ta emot roamingsamtal inom EU. Den nya avgiften är i förordningen fastställd till 0,0108 euro per minut, vilket motsvarar 0,1239 SEK (inkl. moms). För beräkning av avgiften i SEK används växelkursen 9,1803 som publicerades i Europeiska unionens officiella tidning 3 maj 2016.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2292&from=EN

2017-01-04
Föreskrifter för nya roaming-policyer

I december 2016 publicerades en genomförandeförordning om tillämpningsföreskrifter för policyer för normal  användning av roamingtjänster, samt metodik för bedömning av hållbarheten vad gäller avskaffande av tilläggsavgifter för roaming i slutkundsledet. Policy har även tagits fram vad gäller den ansökan som inlämnas av roamingleverantören för denna bedömning. Förordningen ska tillämpas från och med den 15 juni 2017.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2286&from=SV

 

2016-06-29
Nya priser för reglerade roamingtjänster från den 1 juli 2016

De högsta avgifter som får tillämpas vid debitering av reglerade roamingtjänster kommer från den 1 juli 2016 att ändras som följd av nya växelkurser.

Maximal tilläggsavgift (inkl. moms)

Det pris som en operatör får debitera sin slutkund ska utgå från kundens nationella pris för samtal, sms och datatrafik, utöver detta pris får operatören även debitera en begränsad tilläggsavgift. Tilläggsavgiften får dock inte överstiga det takpris som anges i förordningens artikel 6e punkt 1 (a) och (c) i förordning (EU) 2015/2120. 

Tilläggsavgiften har i förordningen angivits i euro och för beräkning av avgiften i SEK används växelkursen 9,1803 som publicerades i Europeiska unionens officiella tidning 3 maj 2016 (det publicerades inte några växelkurser 1 eller 2 maj 2016):

 

EUR       

SEK     

Ringa samtal (per minut)

0,05

0,5737

Ta emot samtal (per minut)

0,0114

0,1308

Skicka sms (per styck)

0,02

0,2295

Dataanvändning (per MB)

0,05

0,5737

Avgifterna i denna tabell (med undantag för avgiften för att ta emot samtal) utgör även pristak på grossistnivå för röstsamtal, sms och dataanvändning.

Pristak på slutkundsnivå (inkl. moms)

I de fall där en operatör utnyttjar möjligheten att debitera en tilläggsavgift får summan av det nationella priset och tilläggsavgiften inte överstiga de pristak som följer av förordningens artikel 6e punkt 1 (b). För beräkning av pristaken i SEK används ett genomsnitt av referensväxelkurserna (9,2425) publicerade i Europeiska unionens officiella tidning den 1 mars, 1 april och 3 maj 2016:

 

EUR    

SEK     

Ringa samtal (per minut)

0,19

2,1950

Skicka sms (per styck)

0,06

0,6931

Dataanvändning (per MB)

0,20

2,3106

Kreditspärren för dataroamingtjänster är oförändrat 50 euro och räknas med den genomsnittliga växelkursen ovan om till 577 SEK (inkl. moms).

2016-04-28
Nya slutkundspriser för reglerade roamingtjänster från den 30 april 2016

Den 30 april 2016 ska förordning (EU) 2015/2120 börja tillämpas, vilket bland annat innebär en ny prissättning för roamingtjänster inom EU.

Det pris som en operatör får debitera sin slutkund ska utgå från kundens nationella pris för samtal, sms och datatrafik, utöver detta pris får operatören även debitera en begränsad tilläggsavgift. Tilläggsavgiften får dock inte överstiga det takpris som anges i förordningens artikel 6e punkt 1 (a) och (c). 

Tilläggsavgiften har i förordningen angivits i euro och för beräkning av avgiften i SEK används växelkursen 9,3261 som publicerades i Europeiska unionens officiella tidning 1 maj 2015:

Maximal tilläggsavgift (inkl. moms)

                                            EUR        SEK     
Ringa samtal (per minut) 0,05 0,5828
Ta emot samtal (per minut) 0,0114 0,1328
Skicka sms (per styck) 0,02 0,2331
Dataanvändning (per MB) 0,05 0,5828

 I de fall där en operatör utnyttjar möjligheten att debitera en tilläggsavgift får summan av det nationella priset och tilläggsavgiften inte överstiga de pristak som följer av förordningens artikel 6e punkt 1 (b). För beräkning av pristaken i SEK används ett genomsnitt av referensväxelkurserna (9,3199) publicerade i Europeiska unionens officiella tidning den 3 mars, 1 april och 1 maj 2015:

Pristak (inkl. moms)

Maximal tilläggsavgift (inkl. moms)

                                           EUR     SEK     
Ringa samtal (per minut) 0,19 2,2134
Skicka sms (per styck) 0,06 0,6989
Dataanvändning (per MB) 0,20 2,3299

 Observera att de växelkurser som har använts vid beräkningarna i SEK ovan kommer att justeras den 1 juli 2016. Detta kommer då innebära förändringar av såväl maximala tilläggsavgifter som pristak.

2016-02-02
Allmänna riktlinjer publicerade

Berec har publicerat allmänna riktlinjer till förordningen om nya roamingregler.
Ta del av dem här.

2015-11-06
Ny förordning innebär avskaffade tilläggsavgifter för roaming från den 15 juni 2017

De nya reglerna innebär att förordningen (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen kommer att ändras.

Syftet med regleringen är att avskaffa tilläggsavgifter för roaming inom EU per den 15 juni 2017. Konsumenter ska således inte debiteras några tilläggsavgifter utöver det nationella slutkundspriset för samtal, sms och data oavsett var de befinner sig inom unionen.

Den nya regleringen innebär också att man inför en policy för skälig användning avseende konsumtionen av reglerade roamingtjänster i slutkundsledet som tillhandahålls till tillämpligt nationellt slutkundspris, liksom regler för ett hållbart avskaffande av tilläggsavgifter för roaming i slutkundsledet. Kommissionen ska, senast den 15 december 2016 och efter samråd med BEREC, anta genomförandetakter som fastställer detaljerade bestämmelser i dessa delar.

EU-kommissionen ska vidare genomföra en översyn av grossistledet på marknaden för internationell roaming för att bedöma vilka åtgärder som kan anses nödvändiga för att tilläggsavgifterna för roaming i slutkundsledet ska kunna avskaffas senast den 15 juni 2017. Slutsatserna ska överlämnas till EU-parlamentet och rådet senast den 15 juni 2016 och åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

PTS ska i egenskap av regleringsmyndighet säkerställa att reglerna följs och årligen informera kommissionen om tillämpningen av dem. PTS kommer nu, via arbete inom BEREC, att bidra till arbetet med att ta fram underlag på uppdrag av kommissionen.

2015-06-30
Ändrade roamingpriser från den 1 juli 2015

De reglerade priserna för roamingtjänster inom EU har den 1 juli varje år sänkts till nya nivåer i enlighet med roamingförordningen. Prisnivåerna har angivits i euro för såväl slutkunder som grossistkunder. 2014 sänktes de reglerade pristaken en sista gång. Det är därmed dessa pristak som gäller även från 1 juli 2015.

För beräkning av priser i SEK på slutkundsnivå används ett genomsnitt av referensväxelkurserna (9,3199) publicerade i Europeiska unionens officiella tidning den 3 mars, 1 april och 1 maj 2015. Växelkursen som används för beräkning av grossistpriserna är 9,3261. Den är publicerad i Europeiska unionens officiella tidning 1 maj 2015.

Eurotaxan för slutkunder är 0,19 euro för ringda samtal och 0,05 euro för mottagna samtal. Med aktuell växelkurs blir de priser som gäller från 1 juli 2015 2,2135 SEK respektive 0,5825 SEK (inklusive moms). Grossistpriset 0,05 euro för samtal blir 0,4663 SEK per minut (exklusive moms).

Taket för euro-sms är 0,06 euro mot slutkunder och blir med fastslagen växelkurs 0,6990 SEK (inkl. moms). Grossistpriset 0,02 euro för sms motsvarar 0,1865 SEK (exkl. moms).

Pristaket på slutkundsnivå för användning av mobila datatjänster är satt till 0,20 euro per megabyte, vilket motsvarar 2,3300 SEK inklusive moms. På grossistnivå är det reglerade pristaket 0,05 euro per megabyte, dvs. 0,4663SEK (exkl. moms).

Kreditspärren för dataroamingtjänster är oförändrat 50 euro, men räknas från den 1 juli 2015 om till 582,49 SEK (inkl. moms).

2014-06-04
Sänkta eurotaxor från den 1 juli 2014

Eurotaxan för slutkunder sänks den 1 juli 2014 till 0,19 euro för ringda samtal och till 0,05 euro för mottagna samtal. I svenska kronor blir detta 2,1275 SEK respektive 0,5599 SEK (inklusive moms). Grossistpriset för samtal sänks till 0,05 euro, dvs. 0,4536 SEK per minut (exklusive moms).

Taket för euro-sms sänks till 0,06 euro mot slutkunder och blir med fastslagen växelkurs 0,6718 SEK (inkl. moms). Grossistpriset för sms blir 0,02 euro innebär 0,1814 SEK (exkl. moms).

Pristaket på slutkundsnivå för användning av mobila datatjänster sänks den 1 juli till 0,20 euro per megabyte, vilket motsvarar 2,2394 SEK inklusive moms. På grossistnivå sänks det reglerade pristaket till 0,05 euro per megabyte, dvs. 0,4536 SEK (exkl. moms).

Kreditspärren för dataroamingtjänster är oförändrat 50 euro, men räknas från den 1 juli 2014 om till 559,85 SEK (inkl. moms).

Växelkursen som används för beräkning av grossistpriserna är 9,0723. Den är publicerad i Official Journal of the European Union 1 maj 2014.

För beräkning av priser på slutkundsnivå används ett genomsnitt av referensväxelkurserna (8,9577) publicerade i Official Journal den 1 mars, 1 april och 1 maj 2014.