Högkvalitativt tillträde

Hösten 2014 kom EU-kommissionen med en ny rekommendation om relevanta marknader, dvs. delmarknader inom elektronisk kommunikation som en regleringsmyndighet måste analysera och om det föreligger konkurrensproblem, reglera.  En av dessa relevanta marknader är marknaden för högkvalitativt tillträde i grossistledet (marknad 4).

Vad omfattar marknaden?

Marknaden för högkvalitativt tillträde inkluderar de transmissionstjänster som tidigare ingått i grossistmarknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser (marknad 6 enligt 2007 års rekommendation), dvs. traditionella TDM-, PDH- och SDH-baserade förbindelser, samt ”carrier grade” Ethernet-förbindelser.  För att kunna möta slutkundernas (företagens) olika behov och efterfrågan på högkvalitetstjänster har dock EU-kommissionen bedömt att det kan finnas skäl att utöka marknadens omfattning.

Pågående arbete

Läs mer om pågående arbete.

Gällande reglering

Marknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser avser tillträde till dedikerade och terminerande kapacitetsförbindelser av hög kvalitet, driftsäkerhet och tillgänglighet, över koppar- och fiberbaserad nätinfrastruktur. Regleringen innebär att operatörer kan få tillträde till en sådan förbindelse för att bl.a. knyta ihop sina egna nätdelar. På slutkundsmarknaden kan en hyrd förbindelse användas av företag bl.a. för att koppla ihop sina olika verksamhetsställen.

PTS beslutade den 10 juni 2013 att TeliaSonera har ett betydande inflytande på marknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser. PTS har därför infört ett antal skyldigheter för TeliaSonera, för att förhindra ett beteende som hämmar konkurrensen. Det innebär bland annat att:

  • TeliaSonera ska vid varje rimlig begäran från en operatör tillhandahålla tillträde till terminerande kapacitetsförbindelser och tillhörande installationer i enlighet med bestämmelserna i skyldighet 1 i det ovan angivna beslutet.
  • TeliaSonera ska tillämpa en icke-diskriminerande prissättning för tillträdet (skyldighet 3 i beslutet).
  • TeliaSonera ska tillämpa icke-diskriminerande villkor vid tillhandahållande av tillträde (skyldighet 4 i beslutet).

För övriga skyldigheter, se PTS beslut om skyldigheter för TeliaSonera med berörda dotterbolag på marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser från den 10 juni 2013.

Marknaden har tidigare varit reglerad och TeliaSonera har ända sedan 1994 haft skyldighet att i varierande omfattning tillhandahålla hyrda förbindelser på rimliga villkor. Läs mer om de tidigare besluten här.

Mer information?

Kontakta Lars-Erik Axelsson, tel. 08-678 55 00, för mer information.