Kalkylarbete broadcasting

PTS har fastställt att Teracom ska tillämpa en kostnadsorienterad prissättning för tillhandahållande av grossistprodukt för distribution av fri-tv respektive nationell analog ljudradio.

Teracom ska beräkna det kostnadsorienterade priset i enlighet med den så kallade FDC-modellen med avseende på faktiska (bokförda) historiska kostnader. I det kostnadsorienterade priset ska rimlig avkastning på kapitalinvesteringen ingå. Beräkningen av avkastningen på investerat kapital ska baseras på den s.k. CAPM (Capital Asset Pricing Model) med användning av en kalkylränta enligt WACC (Weighted Average Cost of Capital).


PTS uppdaterar kalkylräntan på marknaderna för marksänd fri-tv och marksänd analog ljudradio
2014-11-10

Från och med den 6 november 2014 gäller en ny uppdaterad kalkylränta (WACC) avseende marknaderna för:

  • den nationella grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av fri-tv-innehåll via marknät till slutanvändare, och
  • den nationella grossistmarknaden för nationell analog ljudradio via marknät till slutanvändare.

Den nya kalkylräntan är 8,0 procent.

Tjänsteanteckning

Se samråd


Tillsynen av 2011 års prissättning avslutad
2013-01-10

PTS har bedrivit tillsyn på marknaderna för programutsändningstjänster, vad avser dels digitala tv-sändningar via marknät, dels nationella analoga ljudradiosändningar via marknät med avseende på Teracom AB:s prissättning för år 2011.

PTS finner inte anledning att vidta några åtgärder med anledning av Teracoms prissättning varför PTS avskriver ärendet från vidare handläggning.

Teracom har använt den kalkylränta (WACC) om 9,8 procent som PTS tidigare föreslagit.


Inkomna kommentarer publicerade
2011-01-14

Två företag har kommit in med kommentarer till PTS förslag till reviderad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio. De finns nu publicerade på samråddssidan.


Förlängd svarsfrist
2010-12-23

PTS förlänger fristen för att komma in med synpunkter på PTS förslag till reviderad kalkylränta för grossistmarknaden för fri-TV via marknätet och på grossistmarknaden för nationell analog ljudradio till senast den 11 januari 2011.


Samråd om förslag till reviderad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio
2010-11-26

PTS publicerar idag ett förslag till reviderad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio för samråd med marknadens aktörer. PTS har fastställt att Teracom ska tillämpa en kostnadsorienterad prissättning för tillhandahållande av grossistprodukt för distribution av fri-tv respektive nationell analog ljudradio. Kalkylräntan används för att i beräkningen av de kostnadsorienterade priserna inkludera en rimlig avkastning på kapitalinvesteringen.

Ta del av samrådet här.