Metoder och modeller

För att beräkna vad ett kostnadsorienterat pris är använder PTS en kostnadsredovisningsmetod som kallas LRIC. LRIC är en förkortning av Long Run Incremental Cost.

Kostnadsredovisningsmetoden LRIC

LRIC är en metod för beräkning av kostnadsorienterad prissättning. Metoden är baserad på den långsiktiga marginalkostnaden för en effektiv operatör som använder modern teknik. I den metod som PTS använder nu ingår påslag för sådana fördelade samkostnader som en effektiv operatör har under konkurrensmässiga förhållanden.

PTS tillämpar LRIC-metoden genom att använda en bottom up-modell (= nerifrån och upp) som utgår från de hypotetiska kostnaderna för ett nytt nät med modern teknik. Bottom up-modellen stäms sedan av med operatörsräkenskaper. Resultatet av denna process ligger till grund för det kostnadsorienterade priset.

För det fasta nätet sker detta genom att bottom up-modellen vägs samman med top down-modellen (= uppifrån och ner) som utgår från kostnaderna för ett nät som ägs av en operatör med betydande inflytande på marknaden. Sammanvägningen kallas hybridmodellen.

Bottom up modellen tas fram av PTS tillsammans med marknadens aktörer, medan top down-modellen tas fram av nätägaren själv.

Kalkylmodellerna uppdateras varje år. Dessutom reviderar PTS modellerna med jämna mellanrum.

PTS använder LRIC-metoden för prisreglering av mobil och fast samtrafik samt tillgång till accessnät.

Metod för att beräkna avkastningskrav

För att beräkna avkastningsnivån på kapitalinvesteringen använder PTS WACC-metoden baserad på modellen CAPM.

WACC (Weighted Average Cost of Capital - genomsnittlig vägd kapitalkostnad) är den avkastning som ett företag behöver generera på sina tillgångar.

CAPM (Capital Asset Pricing Model) beskriver sambandet mellan avkastningskrav på eget kapital och den bedömda risken i en investering.

Andra metoder på andra marknader

På marknaden för bredbandstillträde bitström använder PTS en prisreglering där priset för bitströmstillträde högst får uppgå till kostnaden i enlighet med LRIC-metoden med ett tillägg för ekonomiskt utrymme.

På marknaden för tillträde fasta nätet (GTA) använder PTS metoden marginalbaserad prissättning (retail minus). Denna metod innebär att priset för  GTA beräknas som slutkundspriset minus en procentuell marginal. Marginalen ska vara så stor att den gör det möjligt för operatörerna att konkurrera om konsumenterna.