Nödsamtal och 112

PTS har tillsynsansvaret över operatörerna så att de medverkar till att nödsamtal förmedlas och att lokaliseringsuppgifter tillhandahålls till samhällets alarmeringstjänst.

Detta sker med stöd av reglerna i lagen om elektronisk kommunikation (LEK) och PTS föreskrifter PTSFS 2008:2 samt PTSFS 2011:4 (om ändring av PTSFS 2008:2). Tillsynen kan vara planlagd eller utförs vid behov.

Tillsynen omfattar också att operatörerna ansvarar för att rätt Kommun-ID-koder skickas med telefonsamtalen i de fall inget annat avtalats mellan tjänstetillhandahållaren och samhällets alarmeringstjänst. En översikt över kommun-ID-koderna finns i ITS ApG 21 V4 1.2 Aug 2016.

Ansvaret för samhällets alarmeringstjänst är reglerat i ett alarmeringsavtal mellan SOS Alarm AB och staten. SOS Alarm AB driver SOS-centralerna och upprätthåller 112-tjänsten i hela landet. Ansvarig myndighet för att följa upp SOS Alarms åtaganden enligt alarmeringsavtalet är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. De räddnings­tjänst­ansvariga myndigheterna ansvarar för övriga funktioner, såsom räddnings­tjänsten, ambulans- och polisverksamheten.

För mer information kontakta Ann-Charlotte Bejerskog (ann-charlotte.bejerskog@pts.se).

Övrig information om 112

eCall

Den offentliga 112-baserade eCall är en del av EU:s ITS-koncept (intelligenta transportsystem) enligt direktiv 2010/40/EU och sedan 2002 har EU haft eCall på sin agenda i syfte att eCall ska rädda liv vid trafikolyckor.

eCall-samtal är ett nödsamtal och ska använda nödnummer 112 och dessa samtal ska vara kostnadsfria. eCall-samtal kan kopplas fram både automatiskt och manuellt och kan tas emot av ordinarie SOS-centraler eller av en SOS-central som speciellt är avsedd för eCall. 

Enligt EU-dokumenten ska eCall fungera inom medlemslandet där det finns minst ett mobilnät som täcker platsen där fordonet befinner sig. Fordonet ska inte vara registrerat i mobilnätet förrän ett eCall-anrop rings.

Inledningsvis ska eCall finnas för nya personbilar och nya lätta nyttofordon. Senare kan det eventuellt utvidgas till att även omfatta tunga lastbilar, bussar, motordrivna tvåhjulingar och jordbrukstraktorer.

Tidpunkten för fungerande eCall är fastställt av EU till 2018, närmare bestämt till att alla nytillverkade biltyper (personbilar och lätta nyttofordon) ska vara eCall-utrustade senast 31 mars 2018 för att bli EG-typgodkända. EU-reglerna för eCall är uppdelade på 3 delar; mobilnät (KOM rekommendation 2011/750/EU), SOS-centraler (EP och rådets beslut 585/2014/EU) och fordonen (EP och rådets förordning 2015/758 ). På EU:s webbsida finns ytterligare information om eCall för den som fördjupa sig i ämnet. Inför det europeiska införandet av eCall har det genomförts ett antal tester i olika etapper som gått under benämningen HeERO.

I början av 2013 levererade MSB en regeringsrapport om eCall och i rapporten lämnandes ett antal rekommendationer till regeringskansliet för det fortsatta arbetet med införande av eCall i Sverige.

I maj 2015 höll PTS ett arbetsgruppsmöte för att diskutera nummerrelaterade frågor kopplat till eCall. Vid mötet identifierades ett antal aktiviteter som PTS kommer att arbeta vidare med inom nummerområdet för eCall. Minnesanteckningar och PTS presentation från arbetsgruppsmötet finns tillgängliga för den intresserade läsaren.

PTS har sedan dess uppdaterat de befintliga nödsamtalsföreskrifterna med eCall-aspekter. Föreskrifterna beslutades den 12 juni 2017 och träder i kraft 1 oktober 2017.

För mer information kontakta Joakim Strålmark 08-678 55 00.


Nationellt och internationellt arbete

Nationellt

112-rådet
112-rådet bildades av SOS Alarm år 2002. I rådet ingår myndigheter och organisationer som samarbetar kring nödnumret 112. Rådet är en mötesplats för strategisk samverkan utöver den dagliga operativa verksamheten. Syftet är att uppfylla viktiga funktioner såsom bl.a. uppföljning av alarmeringsavtalet mellan staten och SOS Alarm samt SOS-tjänstens långsiktiga utveckling.

Rådet sammanträder normalt 3 - 4 gånger per år.

Här kan du läsa mer om 112-rådet

ITS AG NI (f.d. AG 15) (Informationstekniska standardiseringen)
ITS ansvarar för standardiseringen inom telekommunikationsområdet. Standardiseringsområden där arbetsgruppen AG NI verkar berör bl.a. funktionella krav inom och mellan allmänna kommunikationsnät, samt funktionella krav mellan allmänna kommunikationsnät och dess IT-system och funktionella krav i gränssnitt mot andra externa IT-system i de fall europeisk eller internationell standard saknas. Nationell harmonisering och samråd för bl.a. nätfunktioner och gränssnitt är viktiga medel för ett effektivt utnyttjande av befintliga allmänna kommunikationsnät. Vissa av dessa funktionella krav mellan allmänna kommunikationsnät/IT-system kan komma att bli obligatoriska genom myndighetsföreskrifter utfärdade av PTS.

ITS ansvarar bl.a. för Report ITS 21 (kommunid-planen).

Möten hålls då behov finns. PTS deltar på dessa möten, samt innehar ordförandeskapet i arbetsgruppen.

Här kan du läsa mer om ITS AG NI.

Internationellt

CEPT WG NaN
ES (Emergency Services) är CEPT WG NaN:s undergrupp för nödsamtalsfrågor. Här förs en dialog med och utbyte av information med berörda parter inom områdena tekniska, ekonomiska och juridiska frågor i nödsituationer. Gruppen analyserar lagkrav med avseende på tillgänglighet till larmtjänster via elektroniska kommunikationstjänster och hur detta kan åstadkommas allt eftersom tekniken utvecklas. Gruppen utvecklar strategier inom kommunikationsområdet för att förbättra tillgången och för att tillhandahålla korrekta och tillförlitliga lokaliseringsuppgifter. En uppgift är också att rådgöra med olika organ, organisationer och branschaktörer inom eller utanför CEPT, med huvudsyfte att samordna CEPT aktiviteter.

Möten hålls två till tre gånger per år då PTS deltar.

Här kan du läsa mer om CEPT WG NaN ES.

EU EGEA
Expert Group on Emergency Services är EU kommissionens expertgrupp för nödsamtalsfrågor som är en undergrupp till COCOM. En av de frågor som behandlas i COCOM är genomförandet av det gemensamma europeiska nödnumret 112.

De senaste åren har gruppen inte varit aktiv.

EU-kommissionen har även satt upp en grupp, EeIP, för frågor runt eCall-införandet.

EENA
European Emergency Number Association

EENA inrättades 1999 och är en icke-statlig organisation med säte i Bryssel, med uppgift att bidra till att förbättra nödsamtalstjänsternas funktion för medborgarna. EENA fungerar som en diskussionsplattform för alla inressenter inom nödsamtalsområdet såsom myndigheter och leverantörer av akuttjänster, beslutsfattare, forskare, föreningar och andra. Medlemmarna är 1300 PSAPs från 80 länder i världen, 90 utvecklingsleverantörer, 11 internationella organisationer, mer än 200 ledamöter av Europaparlamentet och ca 90 forskare. EENA har arbetsgrupper som arbetar fram dokument inom området.

EENA träffas en gång per år där PTS deltar.

Här kan du läsa mer om EENA.

ETSI EMTEL
Emergency Telecommunications

En grupp inom europeiska standardiseringsorganisationen ETSI som tar fram europeiska standarder för området. PTS deltar för närvarande inte i denna grupp.

Här kan du läsa mer om EMTEL.