2008

LR. Telemar Scandinavia AB ./. PTS. Fråga om anmälningsplikt enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Mål nr 23383-08.

2008-12-23

LR. TeliaSonera AB ./. PTS. Fråga om förlängd tidsfrist i föreläggande rörande införande av automatiserat gränssnitt för åtkomst till programssystem i GTA-processen. Mål nr 23103-08.

2008-12-15

KR. PTS ./. TeliaSonera AB. Fråga om förlängd tidsfrist för föreläggande om tillhandahållande av IT-process för beställning och leverans av hel ledning vid slutkundsflytt och produktbyte, (LLUB). Mål nr 7633-08.

2008-11-26

LR. TeliaSonera AB ./. PTS. Fråga om föreläggande att tillhandahålla IT-baserad process för beställning och leverans av s.k. kopparaccess hel ledning (LLUB) då en slutkund byter bredbandsoperatör. Mål nr 19277-08.

2008-11-24

LR. RSLCOM/Ventelo ./. PTS och TeliaSonera. Överklagat tvistlösningsärende ang. kreditriskpremie och partsspecifik säkerhet. Mål nr 15370-08.

2008-11-24

LR. Generic Telecom ./. PTS. Omprövning av villkor för tillstånd att använda radiosändare enligt lagen om elektronisk kommunikation. Mål nr 21693-08.

2008-11-20

KR. Hi3G Access AB ./. PTS. Ang ersättning för terminering av samtal i mobilt nät. Mål nr 5481--82-08.

2008-10-23

KR. Telenor ./. PTS, Telia Sonera. Tvistlösningsärende; nu fråga om prövningstillstånd. Mål nr 7321-08.

2008-10-22

LR. TeliaSonera ./. Tele2. Tvistlösningsärende gällande produkten Skanova Accesskapacitet. Mål nr. 10539-08.

2008-10-15

LR. TeliaSonera ./. PTS. Ang informationsutlämnande vid operatörs begäran om nät- och adressinformation för etablering av bredbandsutrustning vid kopplingsskåp. Mål nr. 14954-08.

2008-10-01

sida 1 av 8
1 2 3 4 5 6 7 8 »