FR: Tele2 Sverige AB ./. PTS m.fl., överklagande av upphävande av skyldigheter på marknaden för högkvalitativt tillträde i grossistledet – nu fråga om inhibition, mål nr 7657-17

2017-04-11

Post- och telestyrelsen beslutade den 20 februari 2017 att den nationella marknaden för högkvalitativt tillträde i grossistledet via en fast anslutningspunkt inte har sådana särdrag att det är motiverat att införa skyldigheter enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation före företag på dessa marknader. Genom beslutet upphävdes de skyldigheter som PTS tidigare beslutat och ålagt Telia Company AB den 10 juni 2013, i ärende 10-9331.

Tele2 överklagade beslutet till förvaltningsrätten och begärde att domstolen skulle förordna att det överklagade beslutet tills vidare inte skulle gälla (inhibition).

Förvaltningsrätten beslöt den 7 april att avslå Tele2:s yrkande om inhibition. Beslutet gäller därför i avvaktan på domstolens dom.