FR: Skanova AB ./. PTS och Torptäppans Samfällighetsförening, tvistlösningsbeslut enligt utbyggnadslagen

2017-12-01

Förvaltningsrätten upphävde den 21 november 2017 PTS tvistlösningsbeslut från den 11 november 2016 och visade ärendet åter till PTS för förnyad utredning och prövning. Tvisten gäller samfällighetsföreningen Torptäppans begäran om tillträde till viss del av Skanovas kanalisation enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (utbyggnadslagen). PTS har genom sitt tvistlösningsbeslut ålagt Skanova att på rättvisa och rimliga villkor medge Torptäppans Samfällighetsförening tillträde till kanalisation inom föreningens område.

Skanova har i sitt överklagande i första hand invänt att Torptäppans ansökan om tvistlösning ska lämnas utan bifall med hänsyn till att utbyggnadslagen inte är tillämplig. Enligt Skanova är Torptäppan en operatör som har rätt att begära tillträde enligt det skyldighetsbeslut som Skanova omfattas av och därmed är utbyggnadslagen inte tillämplig. I andra hand yrkade Skanova att målet skulle återförvisas för en förnyad prövning av frågan om Skanova erbjuder alternativt tillträde på rättvisa och rimliga villkor i utbyggnadslagens mening. Skanova anser att bolaget haft rätt att avslå Torptäppans begäran om tillträde eftersom samfällighetsföreningen har erbjudits alternativt tillträde i form av nyindragning av fiber.

Förvaltningsrätten anser inledningsvis att samfällighetsföreningen inte är en operatör i och med att det nät som föreningen planerar inte vänder sig till en vid krets av användare och därmed inte är allmänt tillgängligt. Utbyggnadslagen är därmed tillämplig.

Förvaltningsrätten anser därefter att ett erbjudande om framtida indragning av fiber är att anse som ett alternativt tillträde vilket kan utgöra grund för att vägra tillträde till kanalisationen om det passar utbyggarens behov och erbjuds på rättvisa och rimliga villkor. En ansökan om tillträde kan i sådant fall avslås av Skanova om tillträdet är lämpligt med beaktande av bredbandsutbyggarens behov. PTS har därför enligt förvaltningsrätten att pröva om Skanovas erbjudande om framtida indragning av fiber passar Torptäppans behov och om villkoren är rättvisa och rimliga. Med hänsyn till instansordningsprincipen återförvisar domstolen ärendet till PTS för förnyad utredning och prövning av ovanstående frågor. Domen kan överklagas till kammarrätten.