Föreskrifter

Du kan välja att se föreskrifterna uppdelade i områden i vänstermenyn.

Mer information om PTS föreskrifter och register.


1 oktober 2015


Denna föreskrift upphörde att gälla 1 januari 2017. PTS föreskriver att 17 § i PTSFS 2015:5 upphörde att gälla vid utgången av juni 2016.

30 juni 2015


10 juni 2015


29 april 2015


Föreskrifter om upphävande av Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2012:1) och allmänna råd om underrättelse om integritetsincidenter samt innehållet i förteckning över integritetsincidenter

25 juni 2014


25 juni 2014


18 februari 2014


12 december 2013


Denna författning träder i kraft den 1 januari 2014.

11 december 2013


20 juni 2013


18 mars 2013


Föreskrifterna träder i kraft den 1 december 2012.

7 november 2012


24 februari 2012


30 december 2011


PTS allmänna råd om hur den eller de postoperatörer som utsetts att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst enligt 1 § postlagen (1993:1684) bör tillhandahålla postutdelning.

21 november 2011


31 oktober 2011


Denna ändring i PTS föreskrifter PTSFS 2004:7 träder i kraft 1 oktober 2011.

16 september 2011


13 december 2010


Dessa föreskrifter träder i kraft 15 oktober 2010.

20 september 2010


4 maj 2010