PTSFS 2013:6 - PTS föreskrifter om avgifter

2014-01-02

Upphävda genom PTSFS 2014:4.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2014, då Post och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2012:5) om avgifter upphör att gälla.