PTSFS-2015:5 - PTS föreskrifter om avgifter

2015-12-23

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2016, då PTS föreskrifter (PTSFS 2014:4) om avgifter ska upphöra att gälla.

17 § i denna föreskrift har upphört att gälla per den 30 juni 2016, i och med föreskrift 2016:4.