24-timmarsmyndigheten - PTS-ER-2005:1

2005-02-22

I regleringsbrevet för 2004, 2003-12-11, har Post- och telestyrelsen (PTS) fått i uppdrag (nr 17) att i samband med årsredovisningen för 2004, inom ramen för målen för 24-timmarsmyndigheten, redovisa:

  • vilka tjänster myndigheten anser bör prioriteras i det fortsatta utvecklingsarbetet,
  • vilka effektiviseringar de elektroniska tjänsterna bedöms ge upphov till samt
  • hur myndigheten säkerställer att de elektroniska tjänsterna inte utestänger grupper av medborgare.

Med de genomförda åtgärder som redovisas i rapporten nedan befinner sig PTS idag på steg två i 24-timmarstrappan, då medborgarna kan nå information samt hitta blanketter och formulär för ansökningar och anmälningar till PTS på PTS hemsida.

Med de planerade och pågående åtgärderna kommer PTS att befinna sig på steg 3 under 2005 avseende en del ärendetyper. PTS avser även påbörja arbete med steg 4 under 2005.

PTS prioriterar e-tjänster som skall ge effektiviseringar dels för medborgare och företag, dels för myndigheten själv vid i första hand ärenden rörande radiotillstånd och nummertillstånd samt anmälningar vid bedrivande av elektroniska kommunikationstjänster. Detta görs genom dels elektroniskt ansöknings- och anmälningsförfarande, dels genom en hadnläggnigsprocess som är oberoende av via vilken kanal ansökan eller anmälan lämnats in, dels slutligen genom att information om underlag, som krävs för handläggningen av dessa, tillhandahålls elektroniskt via PTS webbplats, vilket leder till kortare handläggningstider. Frekvensplanen och nummerplanen skall tillhandahållas på hemsidan med förbättrade funktioner för sökning i dessa.

PTS nuvarande webbplats är byggd för att funktionshindrade ska kunna använda den. PTS arbetar dessutom för att följa e-nämndens ”Vägledningen 24-timmarswebben 2.0”. Exempelvis byggs den externa webbplatsen om till XHTML-standarden, som rekommenderas i ovan nämnda vägledning, i syfte att ytterligare förbättra tillgängligheten till webbplatsen.