24-timmarsmyndigheten - PTS-ER-2006:2

2006-04-26

I regleringsbrevet för 2005, uppdrag nr 10, har regeringen uppdragit åt PTS att, inom ramen för de mål för 24-timmarsmyndigheten som anges i regeringens skrivelse Regeringens fövaltningspolitik 2000/01:115 redovisa följande till regeringen i samband med årsredovisningen för 2005.
 • vilka tjänster myndigheten tillhandahåller och vilka som planeras i det fortsatta utvecklingsarbetet,
 • medborgarnas och företagens användning av tillgängliga tjänster, där så är möjligt, 
 • på vilket sätt myndigheten arbetar för att via Internet öka medborgarnas och företagens insyn i ärendehanteringen samt
 • hur myndigheten samverkar med andra myndigheter för att ta tillvara möjliga effektivitetsvinster.

PTS har året lanserat följande e-tjänster:

 • Testa datorn, en tjänst för att testa sin dators skydd mot intrång via Internet. 
 • Testa lösenord, en tjänst för att informera om säkrare användning av Internet och starka lösenord.
 • Telepriskollen, en tjänst för prisjämförelser utvecklad tillsammans med Konsumentverket.
 • Teletal, en tjänst för personer med vissa funktionshinder.
 • Anmälan av saknade brev, ett webbformulär som underlättar för medborgare och PTS att återfinna obeställbara brev.
 • Frekvensplanen, en tjänst som gör det möjligt att på webbsidan söka i den svenska frekvensplanen.
 • Sändarkartan, en tjänst som visar basstationer för de mobilnät som används av allmänheten. Tjänsten har utvecklats på uppdrag av regeringen.
 • Sökbar information ur PTS diarium

PTS avser utveckla e-tjänster som exempelvis ansökningar och anmälningar för företag samt möjlighet för dessa att följa sina ärenden. Ett stort problem för lansering av sådana tjänster för företag och andra juridiska personer är avsaknaden av generella tjänster för identifiering av personer i rollen som företrädare för företag. I avvaktan på att Verva eventuellt erbjuder en lösning kommer PTS – som andra berörda myndigheter – att nödgas utveckla myndighetsegna lösningar för detta.

Beträffande samverkan med andra myndigheter kan nämnas att PTS samverkar med Konsumentverket med Telepriskollen. Sedan tidigare har PTS samverkan med Sjöfartsverket avseende information om sjöfartsradio. Avsikten är att föra en dialog med Bolagsverket i samband med utvecklingen av stöd för identifiering av företrädare för juridska personer.