24-timmarsmyndigheten - PTS-ER-2007:5

2007-02-12

Regeringen har i regleringsbrevet för 2006, uppdrag nr 9 uppdragit åt PTS att, inom ramen för de mål för 24-timmarsmyndigheten som anges i regeringens skrivelse Regeringens förvaltningspolitik 2000/01:115, redovisa följande till regeringen i samband med årsredovisningen för 2006:

  • vilka tjänster myndigheten tillhandahåller och vilka som planeras i det fort-satta utvecklingsarbetet,
  • medborgarnas och företagens användning av tillgängliga tjänster, där så är möjligt,
  • på vilket sätt myndigheten arbetar för att via Internet öka medborgarnas och företagens insyn i ärendehanteringen samt
  • hur myndigheten samverkar med andra myndigheter för att ta tillvara möj-liga effektivitetsvinster.