Vilka tjänster och nät omfattas av LEK? - PTS-ER-2009:12

2009-03-12

Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) trädde ikraft den 25 juli 2003. Regleringen i LEK omfattar fler kommunikationstjänster och kommunikationsnät än den tidigare gällande telelagen (1993:597). I LEK anges inte närmare vilka tjänster eller nät som omfattas, utan de generella begreppen elektronisk kommunikationstjänst och elektroniskt kommunikationsnät används.

En elektronisk kommunikationstjänst definieras i LEK som en tjänst som vanligen tillhandahålls mot ersättning och som helt eller huvudsakligen utgörs av överföring av signaler i elektroniska kommunikationsnät. PTS har i rapporten tagit fram en modell för att analysera de olika delarna i definitionen, och fastställt ett antal kriterier som ska vara uppfyllda för att en tjänst ska anses vara en elektronisk kommunikationstjänst.

En kort sammanfattning av kriterierna ger att om

  • tjänsten tillhandahålls till en annan (extern) part, på kommersiella grunder och
  • tjänsten huvudsakligen utgörs av överföring av signaler och
  • tjänsteleverantören har rådighet över överföringen

så är det en elektronisk kommunikationstjänst. Rådighet över överföringen av signaler är en betydelsefull faktor vid bedömningen.

Elektroniska kommunikationsnät definieras i LEK som ett system för överföring och i tillämpliga fall utrustning för koppling eller dirigering samt andra resurser som medger överföring av signaler, via tråd eller radiovågor, på optisk väg eller via andra elektromagnetiska överföringsmedier oberoende av vilken typ av information som överförs.

Ett kommunikationsnät utgörs, enligt PTS, av både fysiska och/eller logiska nät inklusive växlar och annat som utgör en väsentlig förutsättning för nätens förmåga att överföra signaler både inom kommunikationsnätet självt och mellan olika kommunikationsnät. Tyngdpunkten i bedömningen ligger därmed på om systemet eller den ingående delen är en väsentlig förutsättning för just egenskapen att överföra signaler. Rena stödsystem i sig utgör genom detta resonemang inte en del av kommunikationsnätet.

Slutligen gör PTS i sin konsekvensanalys bedömningen att tillämpningen av modellen inte kommer att påverka konsumenter och andra slutanvändare i någon avgörande utsträckning, men kan komma att innebära minskade kostnader för marknaden samt viss effektivisering av PTS verksamhet.