Svensk postmarknad 2015 - PTS-ER-2015:3

I det första kapitlet av föreliggande rapport redogörs för ”Aktuella trender och händelser på postområdet”. I det internationella avsnittet redovisas de ändrade marknadsförutsättningar som kan komma att bli följden av aktuella domar från EU-domstolen, såväl avseende möjligheterna att konsolidera brev som risken för att vissa delar av den samhällsomfattande posttjänsten kan komma att momsbefrias samt den regulatoriska osäkerhet som detta medför. Även den regulatoriska osäkerheten på EU-nivå behandlas mot bakgrund av utvecklingen när det gäller beredningen av ett nytt postdirektiv och EU-kommissionens ambitioner på e-handelsområdet. I det nationella avsnittet berörs särskilt olika aspekter av den ökande övergången från fysiska till elektroniska meddelanden i kombination med den starkt tilltagande e-handeln. I detta kapitel behandlas också PTS engagemang i internationella organisationer på postområdet.

I kapitel 2 behandlas ”Utvecklingen på den svenska postmarknaden”. Inledningsvis redovisas mera i detalj utvecklingen när det gäller brevvolymer och marknadsandelar. Därefter preciseras vissa begrepp som har betydelse för att kunna beskriva konkurrenssituationen på olika delar av postmarknaden på ett korrekt sätt. Konkurrenssituationen på olika delmarknader för brev analyseras liksom de olika förutsättningar som gäller för att etablera sig på dessa marknader. Paketmarknaden och e-handeln ägnas ett särskilt avsnitt.

Kapitel 3 ägnas åt ”Prissättning på postmarknaden”. Inledningsvis beskrivs prisutvecklingen på postmarknaden och den betydelse som konkurrensen har haft för att hålla nere priserna på framförallt stora sändningar av brev och på paket. Här behandlas också den prisreglering som fortfarande finns på brevmarknaden samt vilka åtgärder som PTS vidtar för att regleringen ifråga ska ha avsedd effekt. Detta inbegriper en beskrivning av förutsättningarna för det föreskriftsarbete rörande PostNords prissättning som påbörjades under 2014. I ett avslutande avsnitt redovisas allmänhetens uppfattning om prisvärdheten av vissa brev- och pakettjänster.

”Allmänhetens klagomål” tas upp i kapitel 4, såväl de som framförts till PTS som de som lämnats till PostNord och de andra postoperatörerna. Det är dels fråga om att klara ut vari dessa klagomål egentligen består samt också, redovisad i en särskild bilaga, en redogörelse för den officiella klagomålsstatistik som Sverige är skyldigt att redovisa till EU enligt en viss standard.

I rapportens 5:e och sista kapitel behandlas ”Service och tillgänglighet” till PostNords tjänster. Här beskrivs det servicenät som PostNord har samt hur detta kan komma att utvecklas med hänsyn till de förändringar som kan bli resultatet av PostNords pågående ombudsupphandling. Här redovisas också att allmänhetens uppfattning om servicen i PostNords servicenät överlag är positiv. I ett särskilt avsnitt berörs förändringar i PostNords glesbygdsservice och den utveckling mot en samordning med andra serviceslag som ses som en möjlighet att behålla denna på en acceptabel nivå. Slutligen beskrivs resultatet av den risk- och sårbarhetsanalys av postsektorn som gjorts under 2014.