Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017 - PTS-ER-2016:2

Slutredovisning av regeringsuppdrag, N2014/2009/ITP.

Post- och telestyrelsen (PTS) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell planeringslösning för marksänd tv efter den 31 mars 2017. En planeringslösning för marksänd tv under 694 MHz som svarar upp mot de krav som anges i regeringsuppdraget har tagits fram.

Den planeringslösning som har tagits fram för att implementeras till 2017

  • möjliggör 6 nationella nätlager genom att varje allotment innehåller
    6 frekvenskanaler under 694 MHz,
  • medger möjlighet till sändningar av regionala program i mer än ett sändarnät,
  • påverkar inte möjligheten till utbyggnad av marksänd digital ljudradio i 174–240 MHz och
  • möjliggör att frekvensutrymmet 694–790 MHz kan frigöras för annan användning fr.o.m. den 1 april 2017.

Arbetet med planeringslösningen har varit inriktat på att finna nya frekvenskanaler inom den återstående delen av UHF-bandet, dvs. inom frekvensutrymmet 470–694 MHz samt att begränsa användningen av VHF-kanaler till de områden som redan idag använder sådana, vilka alla ligger i frekvensutrymmet 174–216 MHz.

Planeringslösningen kommer att implementeras stegvis eftersom den förutom att säkerställa att frekvenser över 694 MHz inte behöver användas för marksänd tv efter den 31 mars 2017 även måste ta höjd för att våra grannländer gör förändringar av sin frekvensanvändning vid olika tidpunkter, såväl tidigare som senare än Sverige. Av detta följer att förändringar i näten för marksänd tv kommer att genomföras redan från 2016 och sannolikt fram till 2021. Det har dock varit av yttersta vikt att minimera antalet förändringar och särskilt att i möjligaste mån undvika att förändringar behöver genomföras vid flera olika tillfällen i samma geografiska område.

När planeringslösningen som tagits fram för Sverige går utöver de rättigheter som ges av frekvensplanerna i GE06-avtalet måste användningen koordineras med berörda grannländer. Det framgår även av regeringsuppdraget att planeringslösningen så långt som möjligt ska vara avstämd med berörda grann­länders frekvensmyndigheter. Avsnitt 2.7 visar PTS bedömning av hur långt denna avstämning har kommit i form av kartor med antalet frekvenskanaler i varje allotment i planeringslösningen som är möjliga att ta i bruk, utifrån ett tänkbart sämsta respektive bästa utfall av koordineringsarbetet, under den första implementerings­perioden som sträcker sig fram till 2017.

PTS förväntan är en fortsatt god och aktiv dialog med våra grannländer. Med diskussioner som förlöper fortsatt väl är ett tänkbart bästa utfall av koordineringsarbetet att samtliga frekvenskanalförslag som tagits fram för planeringslösningen accepteras av våra grannländer varigenom sex nationella nätlager möjliggörs. I ett teoretiskt sämsta utfall av koordineringsarbetet, som enbart aktualiseras om ingen ytterligare progress sker under 2016 utifrån nuvarande läge, så är det inte möjligt att fullt ut implementera den planeringslösning som har tagits fram. Detta skulle innebära att kravbilden i regeringsuppdraget inte kan uppfyllas i praktiken. Den försiktiga bedömningen är dock att resultatet mer sannolikt hamnar i närheten av det bästa än det sämsta tänkbara utfallet av koordineringsarbetet. PTS fortsätter att stämma av planeringslösningen med våra grannländer och när avtal undertecknas informerar PTS om detta på myndighetens webbplats.

Teracom har inkommit till PTS med underlag och kommentarer om utrymningen av 700 MHz-bandet. Ur detta underlag framgår att det finns en implementeringsplan framtagen för att hantera 700 MHz-utrymningen före den 31 mars 2017. Baserat på den information som PTS har fått från Teracom (om implementeringsarbetet) och aktuell status i koordineringsarbetet med relevanta grannländer gör PTS bedömningen att den implementeringsplan som finns framtagen möjliggör att kraven i regeringsuppdraget kan uppfyllas. Det förutsätter dock att såväl fortsatt koordineringsarbete som praktiskt genomförande av åtgärder i näten inte stöter på några hinder under det kommande året.