Hur kan konsumenterna få bättre information om täckning?

2014-04-02

Gemensam avrapportering av regeringsuppdrag till PTS och Konsumentverket.

På senare år tycks konsumenternas missnöje med mobiltäckningen ha ökat trots att täckningen blir allt bättre. En möjlig orsak är att operatörerna genom överdriven marknadsföring ger konsumenterna orealistiska förväntningar på de mobila tjänsterna. Bland annat har stickprovsmätningar indikerat att vissa av operatörernas täckningskartor visar en överdrivet optimistisk bild av såväl nätens täckning som marknadsförda datahastigheter.

På regeringens uppdrag har PTS och Konsumentverket utrett hur informationen och tillsynsmöjligheterna kan förbättras vad gäller täckningskartor och annan information om täckning, samt om vilken betydelse valet av mobilterminal har för täckningen. Detta kan ske på frivillig väg eller genom krav i någon form av reglering. Myndigheterna har i detta projekt haft som utgångspunkt att i första hand arbeta för att operatörerna själva ska förbättra informationen, både vad gäller kartor, övrig information om täckning samt information om mobilterminalernas mottagningsegenskaper.

Inom ramen för regeringsuppdraget har Konsumentverket och de nätägande mobiloperatörerna (Hi3G, Net1, Tele2, Telenor och TeliaSonera) efter samråd med PTS och Telekområdgivarna träffat en branschöverenskommelse om marknadsföring av täckning för mobila tjänster.

Genom branschöverenskommelsen åtar sig operatörerna bland annat att:

  • ge bättre information om vad täckningskartan visar,
  • se till att täckningskartorna ger en mer korrekt och rättvisande bild av den täckning som konsumenterna kan förvänta sig,
  • ta bort vilseledande hastighetsangivelser från kartorna,
  • basera kartorna på gemensamma antaganden för hur täckningen ska beräknas, vilket gör att kartorna blir mer jämförbara mellan operatörerna
  • använda gemensamma informationstexter och färgsättning, vilket ytterligare underlättar jämförelser mellan operatörerna,
  • informera tydligare om att olika terminaler har olika god mottagning, inklusive en obligatorisk länk till myndighetsinformation om detta,
  • att se till att även annan marknadsföring (webb, tv-reklam, butik, annonser) ger konsumenterna rimliga förväntningar på täckning.

Branschöverenskommelsen förbättrar också Konsumentverkets möjligheter att utöva tillsyn över operatörernas täckningskartor och övriga marknadsföring om täckning och hastigheter. PTS kan vid sådan tillsyn bistå Konsumentverket med underlag till exempel genom kontrollmätningar av kartornas riktighet.

För närvarande ser myndigheterna inte något behov av ändrad lagstiftning på området.