Risk- och sårbarhetsanalys för sektorn elektronisk kommunikation - PTS-ER-2014:28

2014-11-14

Sammanfattning

Elektroniska kommunikationsnät och –tjänster spelar en allt viktigare roll i vårt samhälle, i vardagen såväl som vid extraordinära händelser. Varje dag bidrar elektronisk kommunikation till olika former av finansiella tjänster, hälso- och sjukvård, arbete för samhällets skydd och säkerhet, transporter och energiförsörjning.

I risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) för sektorn genomförs risk- och förmågebedömningar utgående från ett samhällsperspektiv, i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) anvisningar. Här relateras förekomsten av avbrott och brister i informationssäkerhet till den utsträckning som dessa avbrott och brister kan innebära en stor risk eller fara för befolkningens liv och hälsa, störningar i samhällets funktionalitet eller negativ påverkan på samhällets grundläggande värden. RSA:n innehåller också förmågebedömningar i enlighet med MSB:s anvisningar.

I RSA:n pekas programvarufel ut som en betydande risk då de resulterande avbrotten kan drabba hela eller stora delar av landet, även om de normalt drabbar en enskild operatör snarare än sektorn som helhet. Om dessa avbrott drabbar en eller flera samhällsviktiga funktioner kan allvarligare samhälleliga konsekvenser uppstå. På samma sätt som tidigare år, ser PTS mer omfattande elavbrott som ett allvarligt hot tillsammans med stormar och andra väderfenomen där det förutom elavbrott också uppstår problem i återställningsarbetet. Hårdvarufel och överbelastningar är andra exempel på hot som kan få negativ samhällelig påverkan. De större operatörerna kan fortsatt förväntas uppfylla högt ställda krav på både krishanteringsförmåga och förmåga att i samhällsviktig verksamhet motstå allvarliga störningar. För mindre aktörer bedöms dessa båda förmågor uppvisa större variationer och i vissa fall också vara bristfällig.

Det av MSB angivna skyfallsscenariot kan förväntas leda till lokala störningar och avbrott inom elektronisk kommunikation. De mer långvariga elavbrotten som antas förekomma leder till mer bestående avbrott vid sidan av de störningar och avbrott som orsakas av blixtnedslag, översvämning och överbelastningssituationer.

Utgående från resultaten i RSA:n identifierar PTS flera åtgärder som är lämpliga att genomföra för att utveckla sektorns förmåga att motstå och hantera olika typer av händelser och därmed stärka samhället.