Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2014 - PTS-ER-2015:6

Prisrapporten 2014 beskriver utvecklingen i Sverige för fast och mobilt bredband samt mobiltelefoni utifrån ett pris- och konsumentperspektiv. Rapporten innehåller även en internationell prisjämförelse (urval 16 OECD-länder) av dessa tjänster. Statistiken från Prisrapporten finns tillgänglig via PTS statistikportal (www.statistik.pts.se).

Fast bredband

I den internationella prisjämförelsen på fast bredband med en överföringshastighet på minst 100/10 Mbit/s låg Sverige 2014 på tredje plats räknat från det billigaste erbjudandet jämfört med ett urval av OECD-länder medan 2013 var Sverige allra billigast. Det svenska erbjudandet var billigare än erbjudanden från Norge, Danmark och Finland. Det billigast svenska erbjudandet var ett lokalt internetabonnemang via fiber för 199 kr per månad, vilket var en ökning från 155kr jämfört med föregående år. Priset är dock en minskning på 26 procent jämfört med 2011.

En fallstudie visar att det genomsnittliga lägstapriset på internetabonnemang via fiber i stadsnät med endast en internetleverantör där avtalet är direkt med kunden ligger betydligt högre än priserna i stadsnäten med flera internetleverantörer. Det finns ett visst samband mellan slutkundens valfrihet och priset men det kan också finnas andra orsaker till prisskillnaderna än konkurrens mellan tjänsteleverantörerna. Det finns även andra internetabonnemang via fiber med endast en internetleverantör men dessa är gruppanslutningar där fastighetsägare, samfälligheter eller föreningar sluter gruppavtal med en bredbandsleverantör (exklusivitetsavtal). Dessa hade de allra lägsta priserna i fallstudien. Det lägsta priset i fallstudien för ett bredbandsabonnemang med minst 700 Mbit/s var ett erbjudande via exklusivitetsavtal vilket kostade 225 kr i månaden. Motsvarande erbjudande från andra former av abonnemang låg på mellan 800 och 1000 kronor. Det är en anmärkningsvärt stor skillnad mellan gruppanslutningar och andra former av abonnemang, vid högre hastigheter. PTS kan inte se någon förklaring till detta. PTS avser att under 2015 analysera slutkundspriser på fast bredband närmare.

En annan fallstudie undersöker olika aktörers standardpriser för fiberanslutning av villor. Resultatet visar att det finns stora skillnader både i standardpris och mellan högsta och lägsta pris för att dra in fiber. Prisskillnaden beror på bland annat vilka grävarbeten och vilken utrustning som ingår i erbjudandet, hur lång kontraktstiden är, vilket område och vilken kommun erbjudandet gäller, om nätavgifter ingår samt vilken prissättningsmodell som används. Standardpriset på erbjudanden där det mesta ingår låg i genomsnitt på 18 000 kr. Erbjudanden utan grävarbete kostade i genomsnitt 13 000 kr. Erbjudanden utan grävarbete och där en nätavgift ska betalas varje månad kostade i genomsnitt 11 000 kr. Det var stora skillnader på priset i fallstudien, det lägsta priset var 4 800 kr och det högsta 54 000 kr.

Mobilt bredband som fristående tjänst (USB-sticka, router, surfplatta)

Priset på det billigaste erbjudandet för en medelanvändare i Sverige (minst 10 Gbyte per månad) uppgick 2014 till 199 kr per månad. Det var en ökning med 13 procent jämfört med 2013. Jämfört med övriga länder i Norden har Sverige högre priser än Finland och Island men lägre än Danmark och Norge. I en internationell jämförelse är Sverige inte längre lika billigt som tidigare. Det beror främst på att erbjudanden i andra länder har minskat mer i pris än de gjort i Sverige. Operatörerna i Sverige och de flesta andra länder differentierar allt oftare priset på erbjudanden genom flera alternativ för vilken datamängd som ingår. Detta för att kunna ta betalt av de konsumenter som använder mycket data.

Mobila samtals- och datatjänster

Det lägsta priset på ett mobiltelefonabonnemang som motsvarar genomsnittsanvändaren i Sverige (100 samtal, 140 sms, 2 Gbyte data per månad) uppgick till 245 kr per månad under 2014, vilket var en ökning på 2 procent jämfört med ett år tidigare. En förklaring till det högre priset 2014 är att det ingick något mer data i abonnemanget och fria samtal och sms. I en jämförelse med de nordiska länderna hade Island och Finland lägre priser medan Danmark och Norge hade högre priser. Jämfört med länderna i urvalet tappar Sverige från plats fem 2012 till sju 2014. De billigaste erbjudandena på 100 samtal och 2 Gbyte data per månad respektive 900 samtal och 2 Gbyte data per månad låg på samma pris. Det visar att prisdifferentieringen för mobilabonnemang sker med avseende på mängden data som ingår.

Sverige har hög dataanvändning på mobilt bredband. I en analys av BEREC av användarmönster framgick att den genomsnittliga konsumtionen av mobildata var 1,6 Gbyte per månad i Sverige jämfört med EU:s viktade genomsnitt på 292 Mbyte per månad.

Områden där konsumenterna har svårt att göra informerade och medvetna val

Utöver den generella prisutvecklingen har PTS även observerat ett antal områden där sammansättningen av erbjudanden gör det svårt för konsumenter att göra informerade och medvetna val. Bristande transparens, d.v.s. att det är svårt att ta till sig informationen i ett erbjudande eller avtal är ett stort problem för konsumenter på hela marknaden för elektronisk kommunikation. Om det vore lättare för konsumenter att byta operatör konstaterar PTS att det åtminstone vore möjligt att lösa problemet i efterhand. Det finns regler i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) som syftar till att ge konsumenten tydlig, heltäckande och lättillgänglig information om innehåll i avtal. PTS genomför under 2014 – 2015 tillsyn rörande information i avtal.

Alternativa roaming-taxor inom EU var för svenska konsumenter ibland dyrare än den reglerade EU-taxan. Operatörerna erbjuder alternativa prisplaner för roamingtjänster men dessa lönar sig ofta bara för den som använder vissa tjänster väldigt mycket men inte för genomsnittsanvändaren.

Rapporten innehåller även en fallstudie som undersöker om det är billigare att köpa en mobiltelefon om den är tillsammans med abonnemang eller att köpa abonnemang av en operatör och mobiltelefon separat. Årets undersökning visar att det inte går att dra någon säker slutsats om det är billigare att köpa mobilen sampaketerad med ett abonnemang eller separat. Det beror på vilken smart telefon och vilket operatör som väljs. Om man köper mobilen sampaketerat med abonnemang innebär det ofta en viss bindningstid. PTS vill understryka att det finns fördelar med att välja kortare eller ingen bindningstid eftersom det möjliggör byte av operatör om konsumenten inte är nöjd.