Samråd - En analys av hushållskunders substitution av traditionell fast telefoni med IP-baserad telefoni och mobil telefoni

2006-09-05

PTS har under 2006 genomfört en så kallad substitutionsanalys i syfte att avgränsa vilka tjänster som ska ingå i de hushållsmarknader som Europeiska Kommissionen har definierat som relevanta för att ålägga särskilda skyldigheter enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.